КОРИСНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ВОНРЕДНИ УЧЕНИЦИ

Сите уплати во врска со вонредното школување на учениците се вршат на сметката на училиштето на образец ПП50. Назив и седиште

Прочитај повеќе

Најнови артикли

ЕКО УЧИЛИПТЕ

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ

Ученичка компанија- алтер

ПРОЧИТАЈ ЗА НАШИТЕ АКТИВНОСТИ