Меморандум за соработка со Електротехничка школа „Мија Станимировиќ“- Ниш

Директорот на Средно училиште на Град Скопје „ Владо Тасевски “ - Скопје  Александар Сибиновски и директорот на електротехничка школа

Прочитај повеќе

Најнови артикли

ЕКО УЧИЛИПТЕ

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ

Ученичка компанија- алтер

ПРОЧИТАЈ ЗА НАШИТЕ АКТИВНОСТИ