Интернационалниот натпревар по информатика “Дабар”  во нашето училиште се одржа во периодот од 12.11.2018-16.11.2018г.под менторство и организација на проф. Сениха Мандал 

кој се реализираше по елeктронски пат. Учествуваа 23 ученици , а најдобри резултати постигнаа учениците Давид Величковски, Јован Јачовски, Спасе Мартиновски и Марко Драгановски и сите ученици кои учествуваа добија сертификати за учеството.