На 27 февруари 2019 година се одржа училишен натпревар по машинската струка, каде најдобри резултати покажа Илиев Петар и тој продолжува на следните натпревари.