Search HP

Испитни сесии

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Мартовската сесија за полагање на испити за вонредни ученици ке се одржи од 26 март 2021 година (петок) во 11и30ч. Испитите за истата може да се пријават од 01 март (понеделник) заклучно со 09 февруари (вторник) во училиштето.

Испитните комисии ке бидат објавени на веб страницата на училиштето во делот за вонредни ученици и на огласната табла за вонредни ученици во училиштето во периодот по 10 март 2021 год.

Пријавувањето и полагањето на испитите ке се изведува со строго почитување на мерките за превенција од корона вирусот пропишани од надлежните органи.

    МАШИНСКА СТРУКА    
Име и презиме Предмет Година  Статус Профил Јазик ментор член член
Филип Милошевски Термотехника IV редовен Машинско енергетски техничар мак Рајна Кевска Елена Лентиќ Љубиша Тасиќ
Филип Милошевски Спорт и спортски активности IV редовен Машинско енергетски техничар мак Томислав Христов Дарко Трајановски Иван Никчевиќ

 

    ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА    
Име и презиме Предмет Година Статус Профил Јазик Mентор Член 1 Член 2
Абдурахман Истрефи Математика I редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Буњамин Алими Исмаил Амети Елизабета Ставревска Марковска
Абдурахман Истрефи Електротехнички материјали I редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Сеад Смајли Уран Туда Елена Костовска Аврамовска
Абдурахман Истрефи Музичка култура I редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб   Лидија Пшенко Зекије Реџај
Бојана Станкова Математика IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Кристина Соколова Елизабета Ставревска Марковска Буњамин Алими
Бојана Станкова Македонски јазик и литерарура IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Наташа Петреска Николина Томовска Тодоровска Зекије Реџај
Бојана Станкова Англиски јазик IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Катица Кузмановска Соња Јовчевска Арбен Мехмети
Марија Јовчевска Електронски склопови и уреди IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Љубица Маркудова Елисавета Ангеловска Сеад Смајли
Марија Јовчевска Математика IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Кристина Соколова Анита Калановска Арбен Мехмети
Марија Јовчевска Граѓанско образование IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Елена Каровска Валентина Јаниќ Мухамед Зенуни
Марио Манасовски Математика IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Кристина Соколова Анита Калановска Буњамин Алими
Марио Манасовски Англиски јазик IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Катица Кузмановска Соња Јовчевска Арбен Мехмети
Марио Манасовски Граѓанско образование IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Елена Каровска Валентина Јаниќ Мухамед Зенуни

 

    СООБРАЌАЈНА СТРУКА    
Име и презиме Предмет Година статус Профил Јазик Ментор Член 1 Член 2
Влатко Костовски Влечни возила III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Елена Лентиќ Мартин Павлов Александар Каракачанов
Влатко Костовски Влеча на возови со организација на влеча на возови III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески Трајче Шопов
Влатко Костовски Безбедност во железнички сообраќај III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Александар Каракачанов Дејан Стојчески
Никола Стојанов Практична настава IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак Дејан Стојчески Мартин Павлов Трајче Шопов
Никола Стојанов Психологија и култура во сообраќајот IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак др.Цветанка Ристиќ Катерина Стојческа Ангела Јошеска
Ристо Блажески Практична настава III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Александар Каракачанов Трајче Шопов
Ристо Блажески Организација на железнички сообраќај III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Зоран Ѓорѓиевски Александар Каракачанов
Ристо Блажески Влеча на возови со организација на влеча на возови III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Трајче Шопов Мартин Павлов
Александар Каракачанов Организација на железнички сообраќај IV изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски
Александар Каракачанов Влечни возила III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Елена Лентиќ Мартин Павлов Трајче Шопов
Александар Каракачанов Организација на железнички сообраќај IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески
Трајче Шопов Експлоатација на влечени возила IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Мартин Павлов Зоран Ѓорѓиевски
Трајче Шопов Организација на железнички сообраќај IV изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Зоран Ѓорѓиевски Александар Каракачанов Дејан Стојчески
Трајче Шопов Организација на железнички сообраќај IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Зоран Ѓорѓиевски Мартин Павлов
Никола Наумоски Организација на железнички сообраќај II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Мартин Павлов Трајче Шопов
Никола Наумоски Логистика II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Ангела Јошеска др. Цветанка Ристиќ Катерина Стојческа
Никола Наумоски Математика II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Анита Калановска Елизабета Марковска Ставревска Павлина Пауновска
Оливера Цветковска Спорт и спортски активности II редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Дарко  Трајановски Томислав Христов Иван Никчевиќ
Оливера Цветковска Историја на Македонија II редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Маријан Трајковски Силвана Ѓоргов Зекије Реџај
Оливера Цветковска Хемија I редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак СУГС Марија Кири Склодовска    
Наим Ибраими Организација на превоз на патници истока со железница III редовен Техничар за железнички сообраќај мак Зоран Ѓорѓиевски Александар Каракачанов Дејан Стојчески
Наим Ибраими Комбиниран сообраќај III редовен Техничар за железнички сообраќај мак Александар Каракачанов Трајче Шопов Зоран Ѓорѓиевски
Наим Ибраими Безбедносни системи и уреди во железничкиот сообраќај III редовен Техничар за железнички сообраќај мак Трајче Шопов Дејан Стојчески Александар Каракачанов
Николче Силев Бизнис III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Андријана Ристовска Весна Живаљевиќ Елена Лентиќ
Николче Силев Влечни возила III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Елена Лентиќ Александар Каракачанов Мартин Павлов
Николче Силев Влеча на возови со организација на влеча на возови III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Зоран Ѓорѓиевски Александар Каракачанов Дејан Стојчески
Виктор Ничовски Македонски јазик и литература II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Наташа Петреска Николина Томовска Тодоровска Зекије Реџај
Виктор Ничовски Историја на Македонија II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Силвана Ѓоргов Маријан Трајковски Зекије Реџај
Виктор Ничовски Англиски јазик II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Маргарита Алчевска Катица Кузмановска Соња Јовчевска
Хавзи Беќири Организација на превоз на патници истока со железница II редовен Техничар за железнички сообраќај мак Трајче Шопов Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески
Хавзи Беќири Практична настава II редовен Техничар за железнички сообраќај мак Мартин Павлов Трајче Шопов Зоран Ѓорѓиевски
Ибрахим Ганији Сообраќајна географија I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Билјана Глигорова Ангела Јошеска др. Цветанка Ристиќ
Ибрахим Ганији Сообраќајна инфраструктура I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак др. Цветанка Ристиќ Катерина Стојческа Драгиша Секулоски
Ибрахим Ганији Техничко цртање со нацртна геометрија I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Катерина Стојческа Драгиша Секулоски Ангела Јошеска
Петре Трпаноски Сообраќајна географија I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Билјана Глигорова Ангела Јошеска др. Цветанка Ристиќ
Петре Трпаноски Информатика I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Сениха Мандал  Добре Михајлов Елизабета Марковска Ставревска
Петре Трпаноски Превозни средства I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Павлов Мартин др. Цветанка Ристиќ Драгиша Секулоски
Марјан Атанасовски Организација на железнички сообраќај II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Трајче Шопов Мартин Павлов
Марјан Атанасовски Основи на електротехника и електроника II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Валентина Тренчевска Ана Николовска Елена Костовска Аврамовска
Марјан Атанасовски Основи на машинство и машински елементи II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Елена Лентиќ Рајна Каевска Љубиша Тасиќ
Диме Кондински Превозни средства I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Драгиша Секулоски Катерина Стојческа
Диме Кондински Информатика I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Сениха Мандал  Добре Михајлов Елизабета Марковска Ставревска
Диме Кондински Основи на сообраќај и транспорт I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов др. Цветанка Ристиќ Ангела Јошеска
Драганче Лисолајски Основи на сообраќај и транспорт I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов др. Цветанка Ристиќ Ангела Јошеска
Драганче Лисолајски Превозни средства I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Катерина Стојческа Драгиша Секулоски
Драганче Лисолајски Инфраструктура I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак др. Цветанка Ристиќ Катерина Стојческа Драгиша Секулоски
Стефан Сиљаноски Организација на железнички сообраќај II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Мартин Павлов Зоран Ѓорѓиевски
Стефан Сиљаноски Основи на машинство и машински елементи II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Елена Лентиќ Рајна Каевска Љубиша Тасиќ
Стефан Сиљаноски Основи на електротехника и електроника II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Валентина Тренчевска Ана Николовска Елена Костовска Аврамовска

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Февруарската сесија за полагање на испити за вонредни ученици ке се одржи од 26 февруари 2021 година (петок) во 11и30ч.

Испитите за истата може да се пријават од 01 февруари (понеделник) заклучно со 09 февруари (вторник) во училиштето.

Испитните комисии ке бидат објавени на веб страницата на училиштето во делот за вонредни ученици и на огласната табла за вонредни ученици во училиштето во периодот по 10 февруари 2021 год.

Пријавувањето и полагањето на испитите ке се изведува со строго почитување на мерките за превенција од корона вирусот пропишани од надлежните органи.

    ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА    
Име и презиме Предмет Година Статус Профил Јазик Mентор Член 1 Член 2
Абдурахман Истрефи Електротехника I редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Сеад Смајли Арбен Ганиу Јасна Домазетовска
Абдурахман Истрефи Информатика I редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Буњамин Алими Зекије Реџај Сениха Мандал
Абдурахман Истрефи Техничко цртање I редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Сумеја Шабани Сејхан Емини Елена Лентиќ
Бојана Станкова Бизнис IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Андријана Ристовска Елена Лентиќ Рамиз Љатифи
Бојана Станкова Граѓанско образование IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Елена Каровска Валентина Јањиќ Мухамед Зенуни
Ехад Нурединов Дигитална електроника и микропроцесори III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Арбен  Ганиу Сеад Смајли Елисавета Ангеловска
Ехад Нурединов Практична настава III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Сеад Смајли Арбен Ганиу Светлана Николовска
Ехад Нурединов Спорт и спортски активности III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Меритон Бериша Томислав Христов Дарко Трајановски
Ерсан Нуредини Практична настава III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Сеад Смајли Арбен Ганиу Светлана Николовска
Ерсан Нуредини Спорт и спортски активности III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Меритон Бериша Дарко Трајановски Иван Никчевиќ
Ерсан Нуредини Електронски склопови и уреди III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Арбен Ганиу Сеад Смајли Марија Стамболиева
Марија Јовчевска Англиски јазик IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Катица Кузмановска Соња Јовчевска Рената Трајановска
Марија Јовчевска Македонски јазик и литература IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Анамрија Милошевска Наташа Петревска Зекије Реџај
Марија Јовчевска Спорт и спортски активности IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Томислав Христов Иван Никчевиќ Меритон Бериша
Елвис Мустафи Електронски склопови и уреди IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Сеад Смајли Арбен Ганиу Љубица Маркудова
Елвис Мустафи Телекомуникациски склопови и уреди IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Арбен Ганиу Сеад Смајли Ана Петровска Ристовска
Елвис Мустафи Практична настава IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Арбен Ганиу Сеад Смајли Ана Петрова

 

    СООБРАЌАЈНА СТРУКА   
Име и презиме Предмет Година статус Профил Ментор Член 1 Член 2
Влатко Костовски Организација на железнички сообраќај II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Александар Каракачанов Мартин Павлов Дејан Стојчески
Влатко Костовски Основи на електротехника и електроника II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Валентина Тренчевска Ана Николовска Елена Костовска Аврамовска
Влатко Костовски Практична настава II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Дејан Стојчески Александар Каракачанов Трајче Шопов
Никола Стојанов Граѓанско образование IV редовен Техничар за железнички сообраќај Елена Каровска Валентина Јањиќ Миа Хаџи Пецова
Никола Стојанов Превоз на патници и стока со железница IV изборен Техничар за железнички сообраќај Мартин Павлов Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски
Никола Стојанов Организација на железнички сообраќај IV изборен Техничар за железнички сообраќај Трајче Шопов Александар Каракачанов Мартин Павлов
Ристо Блажески Влечни возила III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Елена Лентиќ Дејан Стојчески Трајче Шопов
Ристо Блажески Безбедност во железнички сообраќај III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Трајче Шопов Мартин Павлов Александар Каракачанов
Ристо Блажески Железнички станици и пруги со стабилни постројки на електро влеча III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Мартин Павлов Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски
Александар Каракачанов Организација на железнички сообраќај III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Зоран Ѓорѓиевски Трајче Шопов Дејан Стојчески
Александар Каракачанов Практична настава III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Дејан Стојчески Зоран  Ѓорѓиевски Мартин Павлов
Александар Каракачанов Влеча на возови со организација на влеча на возови III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Дејан Стојчески Трајче Шопов Зоран Ѓорѓиевски
Трајче Шопов Организација на железнички сообраќај III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Зоран Ѓорѓиевски Александар Каракачанов Дејан Стојчески
Трајче Шопов Практична настава III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Дејан Стојчески Зоран  Ѓорѓиевски Мартин Павлов
Трајче Шопов Влеча на возови со организација на влеча на возови III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Дејан Стојчески Александар Каракачанов Зоран Ѓорѓиевски
Никола Наумоски Музичка култура I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Лидија Пшенко Томе Аџиевски  
Никола Наумоски Ликовна уметност I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Томе Аџиевски Лидија Пшенко  
Оливера Цветковска Ликовна уметност I редовен Техничар за транспорт и шпедиција Томе Аџиевски Лидија Пшенко Зекије Реџај
Оливера Цветковска Сообраќајна инфраструктура I редовен Техничар за транспорт и шпедиција Цветанка Ристиќ Катерина Стојческа Зулфије Јашари
Оливера Цветковска Техничко цртање со нацртна геометрија I редовен Техничар за транспорт и шпедиција Ангела Јошеска Драгиша Секуловски Сумеја Шабани
Наим Ибраими Организација на железнички сообраќај III редовен Техничар за железнички сообраќај Мартин Павлов Дејан Стојчески Трајче Шопов
Наим Ибраими Влеча на возови III редовен Техничар за железнички сообраќај Дејан Стојчески Мартин Павлов Александар Каракачанов
Наим Ибраими Експлоатација на железнички возила III редовен Техничар за железнички сообраќај Мартин Павлов Зоран  Ѓорѓиевски Трајче Шопов
Николче Силев Основи на електротехника и електроника II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Валентина Тренчевска Ана Николовска Елена Костовска Аврамовска
Николче Силев Основи на машинство и машински елементи II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Елена Лентиќ Рајна Каевска Станка Митева
Виктор Ничовски Основи на машинство и машински елементи II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Елена Лентиќ Рајна Каевска Станка Митева
Виктор Ничовски Основи на електротехника и електроника II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Валентина Тренчевска Ана Николовска Елена Костовска Аврамовска
Виктор Ничовски Информатика II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Сениха Мандал Добре Михајлов  
Хавзи Беќири Организација на железнички сообраќај II редовен Техничар за железнички сообраќај Александар Каракачанов Мартин Павлов Трајче Шопов
Хавзи Беќири Влеча на возови II редовен Техничар за железнички сообраќај Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески Александар Каракачанов
Хавзи Беќири Експлоатација на железнички возила II редовен Техничар за железнички сообраќај Дејан Стојчески Зоран  Ѓорѓиевски Мартин Павлов
Ибрахим Ганији Основи на сообраќај и транспорт I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Александар Каракачанов Ангела Јошеска Драгиша Секулоски
Ибрахим Ганији Превозни средства I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Мартин Павлов Цветанка Ристиќ Катерина Стојческа

 

    МАШИНСКА СТРУКА    
Име и презиме Предмет Година  Статус Профил Јазик ментор член член
Филип Милошевски Бизнис IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Андријана Ристовска Елена Лентиќ Рамиз Љатифи
Филип Милошевски Македонски јазик и литература IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Анамрија Милошевска Наташа Петревска Зекије Реџај
Филип Милошевски Граѓанско образование IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Елена Каровска Валентина Јањиќ Миа Хаџи Пецова

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Декемвриската сесија за полагање на испити за
вонредни ученици ке се одржи од 22 декември 2020
година (петок) во 11и30ч.
Испитите за истата може да се пријават од 01
декември (петок) до 08 декември (петок) во
училиштето.
Испитните комисии ке бидат објавени на веб
страницата на училиштето во делот за вонредни
ученици во периодот по 10 декември 2020.
Пријавувањето и полагањето на испитите ке се
изведува со строго почитување на мерките за
превенција од корона вирусот пропишани од
надлежните органи.

Go to top
Template by JoomlaShine