ИЗВЕСТУВАЊЕ

Приемен ден за вонредни ученици е секој
четврток во период од 07и30ч. до 10и30ч. Сите
информации околу вонредното школување
учениците ке можат да ги добијат кај
одговорниот наставник за вонредно школување
во школската библиотека.
Скопје 05.09.2019 Иван Никчевиќ