Име и презиме Предмет Година Ментор Член 1 Член 2
Борче Аврамовски Влеча на возови со организација на влеча на возови IV Зоран Ѓоргиевски Борче Здравковски Александар Каракачанов
Борче Аврамовски Практична настава IV Дејан Стојчески Мартин Павлов Трајче Шопов
Борче Аврамовски Влечни возила IV Мартин Павлов Зоран Ѓоргиевски Александар Каракачанов
Арлинд Ибраими Практична настава IV Газменд Красниќи Џихане Алидеми Драгиша Секулоски
Арлинд Ибраими Шпедиција и шпедициско работење IV Џихане Алидеми Газменд Красниќи Цветанка Ристиќ
Арлинд Ибраими Комбиниран транспорт IV Газменд Красниќи Џихане Алидеми Катерина Стојческа
Александар Стевковски Математика IV Павлина Пауновска Гордана Тодоровска Кристина Соколова
Александар Стевковски Англиски јазик IV Искра Новковска Рената Трајановска Соња Јовковска
Александар Стевковски Безбедност во железнички сообраќај III Трајче Шопов Борче Здравкоски Мартин Павлов
Константинос Миноски Спорт и спортски активности IV Томислав Христов Иван Никчевиќ Дарко Трајановски
Константинос Миноски Влеча на возови со организација на влеча на возови IV Зоран Ѓоргиевски Борче Здравкоски Александар Каракачанов
Константинос Миноски Организација на железнички сообраќај IV Трајче Шопов Борче Здравкоски Мартин Павлов
Бојан Бошкоски Практична настава IV Дејан Стојчески Мартин Павлов Зоран Ѓоггиевски
Бојан Бошкоски Експлоатација на влечени возила IV Александар Каракачанов Дејан Стојчески Трајче Шопов
Бојан Бошкоски Англиски јазик IV Искра Новковска Рената Трајановска Соња Јовковска
Филип Стојчевиќ Експлоатација на влечени возила IV Александар Каракачанов Дејан Стојчески Трајче Шопов
Филип Стојчевиќ Практична настава IV Дејан Стојчески Мартин Павлов Зоран Ѓоргиевски
Филип Стојчевиќ Англиски јазик IV Искра Новковска Рената Трајановска Соња Јовковска
Матеј Кајсторовски Организација на железнички сообраќај IV Трајче Шопов Борче Здравкоски Зоран Ѓоргиевски
Матеј Кајсторовски Влеча на возови со организација на влеча на возови IV Зоран Ѓоргиевски Дејан Стојчески Александар Каракачанов
Матеј Кајсторовски Експлоатација на влечени возила IV Александар Каракачанов Дејан Стојчески Трајче Шопов
Андреј Спасовски Практична настава IV Дејан Стојчески Мартин Павлов Александар Каракачанов
Андреј Спасовски Експлоатација на влечени возила IV Александар Каракачанов Дејан Стојчески Трајче Шопов
Андреј Спасовски Англиски јазик IV Искра Новковска Рената Трајановска Соња Јовковска
Канита Исени Математика III Буњамин Алими Исмаил Амети Снежана Божиновска
Канита Исени Технологија на воден и воздушен транспорт III Газменд Красниќи Џихане Алидеми Цветанка Ристиќ
Канита Исени Комбиниран транспорт III Газменд Красниќи Џихане Алидеми Драгиша Секулоски
Димитар Здравевски Граѓанско образование IV Зорица Стаменковиќ Маријан Трајковски Силвана Ѓоргов
Димитар Здравевски Англиски јазик IV Искра Новковска Рената Трајановска Соња Јовковска
Димитар Здравевски Македонски јазик и литература IV Силвана Новевска Билјана Ристова Зекије Реџај
Михаил Бојковски Технологија на патен транспорт III Катерина Стојческа Цветанка Ристиќ Газменд Красниќи
Михаил Бојковски Практична настава III Ангела Јошеска Катерина Стојческа Газменд Красниќи
Михаил Бојковски Воден и воздушен транспорт III Цветанка Ристиќ Ангела Јошеска Газменд Красниќи
Тодорче Марковачев Македонски јазик и литература IV Силвана Новевска Билјана Ристова Зекије Реџај
Тодорче Марковачев Граѓанско образование IV Зорица Стаменковиќ Маријан Трајковски Силвана Ѓоргов
Тодорче Марковачев Бизнис IV Весна Живаљевиќ Силвија Мироновска Андријана Ристовска
Благој Ристов Основи на машинство со машински елементи II Елена Лентиќ Александар Каракачанов Мартин Павлов
Благој Ристов Основи на електротехника и електроника II Јасна Домазетовска Дејан Крстевски Катерина Малова
Никола Стојанов Основи на сообраќај и транспорт I Катерина Стојческа Ангела Јошеска Џихане Алидеми
Никола Стојанов Превозни средства I Цветанка Ристиќ Драгиша Секулоски Џихане Алидеми
Никола Стојанов Сообраќајна инфраструктура I Ангела Јошеска Катерина Стојческа Џихане Алидеми