ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА        
Име и презиме Предмет Година Статус Профил Јазик Mентор Член 1 Член 2
Абдурахман Истрефи Спорт и спортски активности I редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Меритон Бериша Берат Абази  Томислав Христов
Абдурахман Истрефи Физика I редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Сејхан Емини Зекије Реџај Анета Михајлова
Абдурахман Истрефи Историја I редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Ардијана Исени Зекије Реџај Силвана Ѓоргов
Бојан Станкова Електронски склопови и уреди IV изборен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Ана Николовска Јасна Домазетовска Теута Морати Синани
Ехад Нурединов Англиски Јазик III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Арбен Мехмети Ајсел Хаџихамза Рената Трајановска
Ехад Нурединов Македонски јазик и литература III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Стевана Илиевска Зекије Реџај Наташа Петревска
Ехад Нурединов Електронски склопови и уреди III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Теута Морати Синани Сеад Смајли Марија Стамболиева
Марио Манасовски Спорт и спортски активности IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Томислав Христов Дарко Трајановски Иван Никчевиќ
Марио Манасовски Бизнис IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Андријан Ристовска Весна Живаљевиќ Рамиз Љатифи
Марио Манасовски Македонски јазик и литература IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Стевана Илиевска Наташа Петревска Зекије Реџај
        СООБРАЌАЈНА СТРУКА      
Име и презиме Предмет Година статус Профил Ментор Член 1 Член 2
Влатко Костовски Технологија на ракување и складирање на товар II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Мартин Павлов Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески
Влатко Костовски Логистика II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Трајче Шопов Мартин Павлов Александар Каракачанов
Влатко Костовски Основи на машинство со машински елементи II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Елена Лентиќ Рајна Каевска Станка Митева
Никола Стојанов Транспортно сметководство IV редовен Техничар за железнички сообраќај Александар Каракачанов Трајче Шопов Мартин Павлов
Никола Стојанов Организација на превоз на патници и стока со железница IV редовен Техничар за железнички сообраќај Александар Каракачанов Зоран Ѓорѓиевски Трајче Шопов
Никола Стојанов Организација на железнички сообраќај IV редовен Техничар за железнички сообраќај Мартин Павлов Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски
Макфире Шаќири Организација на железнички сообраќај III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Мартин Павлов Трајче Шопов Александар Каракачанов
Макфире Шаќири Практична настава III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Дејан Стојчески Александар Каракачанов Зоран Ѓорѓиевски
Макфире Шаќири Организација на железнички сообраќај III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Александар Каракачанов Дејан Стојчески Трајче Шопов
Ристо Блажевски Организација на железнички сообраќај II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Александар Каракачанов Мартин Павлов Дејан Стојчески
Ристо Блажевски Практична настава II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Дејан Стојчески Трајче Шопов Мартин Павлов
Ристо Блажевски Влеча на возови со организација на влеча на возови III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Зоран Ѓорѓиевски Александар Каракачанов Трајче Шопов
Александар Каракачанов Организација на железнички сообраќај III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Зоран Ѓорѓиевски Трајче Шопов Мартин Павлов
Александар Каракачанов Безбедност во железнички сообраќај III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Трајче Шопов Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски
Александар Каракачанов Железнички станици и пруги со стабилни постројки на електро влеча II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Мартин Павлов Трајче Шопов Дејан Стојчески
Трајче Шопов Организација на железнички сообраќај III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Александар Каракачанов Мартин Павлов Зоран Ѓорѓиевски
Трајче Шопов Безбедност во железнички сообраќај III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски Александар Каракачанов
Трајче Шопов Железнички станици и пруги со стабилни постројки на електро влеча III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Мартин Павлов Александар Каракачанов Дејан Стојчески
Никола Наумоски Сообраќајна инфраструктура I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила д-р. Цветанка Ристиќ Ангела Јошеска Катерина Стојческа
Никола Наумоски Техничко цртање со нацртна геометрија I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Ангела Јошеска Катерина Стојческа д-р Цветанка Ристиќ
Никола Наумоски Математика I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Павлина Пауновска Гордана Тодоровска Кристина Соколова
Оливера Цветковска Англиски јазик I редовен Техничар за транспорт и шпедиција Искра Новковска Соња Јовчевска Ајсел Хаџихамза
Оливера Цветковска Математика I редовен Техничар за транспорт и шпедиција Павлина Пауновска Гордана Тодоровска Исмаил Амети
Оливера Цветковска Музичка култура I редовен Техничар за транспорт и шпедиција Лидија Пшенко Томе Аџиевски Зекије Реџај
Наим Ибраими Организација на превоз на патници и стока со железница II редовен Техничар за железнички сообраќај Трајче Шопов Дејан Стојчески Мартин Павлов
Наим Ибраими Практична настава II редовен Техничар за железнички сообраќај Дејан Стојчески Александар Каракачанов Трајче Шопов
Александар Деловски Основи на сообраќајот I редовен Техничар за железнички сообраќај Александар Каракачанов Драгиша Секулоски Катерина Стојческа
Александар Деловски Сообраќајна инфраструктура I редовен Техничар за железнички сообраќај д-р. Цветанка Ристиќ Ангела Јошеска Драгиша Секулоски
Александар Деловски Превозни средства I редовен Техничар за железнички сообраќај Мартин Павлов Ангела Јошеска д-р Цветанка Ристиќ
Николче Силев Логистика II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Трајче Шопов Мартин Павлов Александар Каракачанов
Николче Силев Технологија на ракување и складирање на товар II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Мартин Павлов Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески
Николче Силев Практична настава II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Дејан Стојчески Александар Каракачанов Зоран Ѓорѓиевски
Виктор Ничовски Технологија на ракување и складирање на товар II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Мартин Павлов Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески
Виктор Ничовски Логистика II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Трајче Шопов Мартин Павлов Александар Каракачанов
Виктор Ничовски Организација на железнички сообраќај II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Александар Каракачанов Трајче Шопов Мартин Павлов
Хавзи Беќири Сообраќајна инфраструктура I редовен Техничар за железнички сообраќај д-р.Цветанка Ристиќ Катерина Стојческа Драгиша Секулоски
Хавзи Беќири Превозни средства I редовен Техничар за железнички сообраќај Мартин Павлов Ангела Јошеска д-р Цветанка Ристиќ
Хавзи Беќири Основи на сообраќајот I редовен Техничар за железнички сообраќај Александар Каракачанов Драгиша Секулоски Катерина Стојческа