СООБРАЌАЈНА СТРУКА        
Име и презиме Предмет Година статус Профил Јазик Ментор Член 1 Член 2
Влатко Костовски Организација на железнички сообраќај III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски
Влатко Костовски Влеча на возови со организација на влеча на возови III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Мартин Павлов Трајче Шопов
Ристо Блажески Организација на железнички сообраќај IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Александар Каракачанов Мартин Павлов
Ристо Блажески Влечни возила IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Александар Каракачанов Трајче Шопов
Ристо Блажески Влеча на возови со организација на влеча на возови IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески Александар Каракачанов
Александар Каракачанов Експлоатација на влечени возила IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Зоран Ѓорѓивски Дејан Стојчески
Александар Каракачанов Практична настава IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Мартин Павлов Трајче Шопов
Александар Каракачанов Влечни возила IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Трајче Шопов Дејан Стојчески
Трајче Шопов Влечни возила IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Александар Каракачанов Зоран Ѓорѓиевски
Трајче Шопов Практична настава IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓивски Александар Каракачанов
Никола Наумоски Практична настава II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Трајче Шопов Мартин Павлов
Никола Наумоски Физика II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Весна Димовска Анета Михајловска Кристина Соколова
Никола Наумоски Технологија на ракување и складирање на товарот II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Катерина Стојческа Драгиша Секулоски
Оливера Цветковска Физика II редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Весна Димовска Анета Михајловска Зекије Реџај
Оливера Цветковска Информатика II редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Сениха Мандал Добре Михајлов Зекије Реџај
Оливера Цветковска Логистика II редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Ангела Јошеска Катерина Стојческа Зекије Реџај
Наим Ибраими Психологија и култура во сообраќајот IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак д-р.Цветанка Ристиќ Ангела Јошеска Катерина Стојческа
Наим Ибраими Транспортно сметководство IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак Александар Каракачанов Мартин Павлов Трајче Шопов
Наим Ибраими Организација на железнички сообраќај IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак Мартин Павлов Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски
Николче Силев Организација на железнички сообраќај III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски
Николче Силев Организација на железнички сообраќај III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Трајче Шопов Дејан Стојчески
Николче Силев Влеча на возови со организација на влеча на возови III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Мартин Павлов Александар Каракачанов
Хавзи Беќири Безбедносни системи и уреди во железничкиот сообраќај III редовен Техничар за железнички сообраќај мак Трајче Шопов Мартин Павлов Александар Каракачанов
Хавзи Беќири Комбиниран сообраќај III редовен Техничар за железнички сообраќај мак Александар Каракачанов Зоран Ѓорѓивски Дејан Стојчески
Хавзи Беќири Организација на превоз на патници и стока со железница III редовен Техничар за железнички сообраќај мак Зоран Ѓорѓиевски Трајче Шопов Александар Каракачанов
Петре Трпаноски Историја на Македонија II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Силвана Ѓоргов Марјан Трајковски Елена Каровска
Петре Трпаноски Информатика II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Сениха Мандал Добре Михајлов Кристина Соколова
Петре Трпаноски Логистика II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Ангела Јошеска д-р Цветанка Ристиќ
Марјан Атанасовски Организација на железнички сообраќај III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Трајче Шопов Зоран Ѓорѓиевски
Марјан Атанасовски Влечни возила III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Елена Лентиќ Мартин Павлов Дејан Стојчески
Марјан Атанасовски Влеча на возови со организација на влеча на возови III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Зоран Ѓорѓиевски Александар Каракачанов Мартин Павлов
Диме Кондински Историја на Македонија II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Силвана Ѓоргов Марјан Трајковски Елена Каровска
Диме Кондински Логистика II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Ангела Јошеска д-р Цветанка Ристиќ
Диме Кондински Технологија на ракување и складирање на товар II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Катерина Стојческа Драгиша Секулоски
Драганче Лисолајски Ликовна уметност I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Томе Аџиевски Лидија Пшенко  
Драганче Лисолајски Музичка култура I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Лидија Пшенко Томе Аџиевски  
Драганче Лисолајски Хемија I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак СУГС Марија Кири- Склодовска    
Стефан Сиљаноски Организација на железнички сообраќај III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Зоран Ѓорѓиевски Мартин Павлов
Стефан Сиљаноски Практична настава III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Мартин Павлов Александар Каракачанов
Стефан Сиљаноски Железнички станици и пруги со стабилни постројки на електро влеча III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Трајче Шопов Дејан Стојчески
Мирослав Трпковски Спорт и спортски активности II редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Томислав Христов Дарко Трајановски Иван Никчевиќ
Мирослав Трпковски Англиски јазик II редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Маргарита Алчевска Соња Јовчевска Рената Трајановска
Мирослав Трпковски Информатика II редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Сениха Мандал Добре Михајлов Кристина Соколова
Арбен Амзовски Практична настава II редовен Техничар за железнички сообраќај мак МартинПавлов Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески
Арбен Амзовски Организација на превоз на патници и стока со железница II редовен Техничар за железнички сообраќај мак Трајче Шопов Мартин Павлов Александар Каракачанов
Суфјан Касами Превозни средства I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Цветанка Ристиќ Ангела Јошеска
Новица Вељановски Сообраќајна инфраструктура I редовен Техничар за железнички сообраќај мак Катерина Стојческа д-р Цветанка Ристиќ Драгиша Секулоски
Новица Вељановски Превозни средства I редовен Техничар за железнички сообраќај мак Мартин Павлов Ангела Јошеска д-р Цветанка Ристиќ
Новица Вељановски Основи на сообраќајот I редовен Техничар за железнички сообраќај мак Александар Каракачанов Драгиша Секулоски Катерина Стојческа
Ибрахим Ганији Логистика II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Ангела Јошеска д-р Цветанка Ристиќ
Ибрахим Ганији Организација на железнички сообраќај II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Трајче Шопов Зоран Ѓорѓиевски
Ибрахим Ганији Технологија на ракување и складирање на товар II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Катерина Стојческа Драгиша Секулоски

 

        ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА        
Име и презиме Предмет Година Статус Профил Јазик Mентор Член 1 Член 2
Абдурахман Истрефи Македонски јазик и литература II редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Стевана Илиевска Гордана Илиева Зекије Реџај
Абдурахман Истрефи Албански јазик и литература II редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Зекије Реџај Џевдет Шабани Гордана Илиева
Абдурахман Истрефи Англиски јазик II редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Арбен Мехмети Ајсел Хаџи хамза Соња Јовчевска
Марија Јовчевска Физика IV изборен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Весна Димовска Анета Михајловска Сејхан Емини
Марија Јовчевска Практична настава IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Кристина Башоска Ана Петрова Уран туда
Марија Јовчевска Телекомуникациски скопови и уреди IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Ана Петровска Ристовска Катерина Малова Младенова Уран туда
Бојана Станкова Телекомуникациски скопови и уреди IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Ана Петровска Ристовска Марија Стамболиева Уран туда
Бојана Станкова Електронски склопови и уреди IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Елисавета Ангеловска Љубица Маркудова Уран туда
Елвис Мустафи Практична настава IV изборен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Уран Туда Арбен Ганиу Кристина Башоска
Марио Манасовски Електронски склопови и уреди IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Елисавета Ангеловска Љубица Маркудова Уран туда
Марио Манасовски Телекомуникациски скопови и уреди IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Ана Петровска Ристовска Катерина Малова Младенова Уран туда
Марио Манасовски Практична настава IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Кристина Башоска Ана Петрова Уран туда

 

        МАШИНСКА СТРУКА        
Име и презиме Предмет Година Статус Профил Јазик ментор член член
Филип Милошевски Автоматско управување IV редовен Машинско енергетски техничар мак Љубиша Тасиќ Јован Милошевски Целе Пејоски
Филип Милошевски Математика IV редовен Машинско енергетски техничар мак Кристина Соколова Елизабета Марковска С. Анита Калановска
Филип Милошевски Практична настава IV редовен Машинско енергетски техничар мак Јован Милошевски Љубиша Тасиќ Целе Пејоски