СООБРАЌАЈНА СТРУКА    
Име и презиме Предмет Година статус Профил Јазик Ментор Член 1 Член 2
Влатко Костовски Организација на железнички сообраќај IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Александар Каракачанов Мартин Павлов
Влатко Костовски Влеча на возови со организација на влеча на возови IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Зоран Ѓорѓиевски Трајче Шопов Дејан Стојчески
Влатко Костовски Влечни возила IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Зоран Ѓорѓиевски Александар Каракачанов
Ристо Блажески Електрични уреди и опрема IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Трајче Шопов Дејан Стојчески
Ристо Блажески Експлоатација на влечени возила IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Зоран Ѓорѓиевски Мартин Павлов
Ристо Блажески Практична настава IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Мартин Павлов Александар Каракачанов
Александар Каракачанов Бизнис IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Андријана Ристовска Елена Лентиќ Весна Живаљевиќ
Александар Каракачанов Граѓанско образование IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Елена Каровска Силвана Ѓоргов Валентина Јаниќ
Трајче Шопов Бизнис IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Андријана Ристовска Елена Лентиќ Весна Живаљевиќ
Никола Наумоски Математика III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Елизабета Марковска Ставревска Павлина Пауновска Анита Калановска
Никола Наумоски Влечни возила III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Елена Лентиќ Мартин Павлов Дејан Стојчески
Никола Наумоски Организација на железнички сообраќај III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Трајче Шопов Зоран Ѓорѓиевски
Оливера Цветковска Технологија на ракување  и складирање на товарот II редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Мартин Павлов Цветанка Ристиќ Газменд Красниќи
Оливера Цветковска Практична настава II редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Дејан Стојчески Ангела Јошеска Газменд Красниќи
Оливера Цветковска Технологија на патен транспорт II редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Цветанка Ристиќ Драгиша Секулоски Газменд Красниќи
Наим Ибраими Организација на превоз на патници и стока со железница IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак Александар Каракачанов Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски
Наим Ибраими Практична настава IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак Дејан Стојчевски Александар Каракачанов Трајче Шопов
Наим Ибраими Организација на железнички сообраќај IV изборен Техничар за железнички сообраќај мак Трајче Шопов Мартин Павлов Александар Каракачанов
Николче Силев Организација на железнички сообраќај IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски
Николче Силев Влечни возила IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Трајче Шопов Дејан Стојчески
Николче Силев Влеча на возови со организација на влеча на возови IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Зоран Ѓоргиевски Александар Каракачанов Мартин Павлов
Хавзи Беќири Практична настава III редовен Техничар за железнички сообраќај мак Мартин Павлов Трајче Шопов Зоран Ѓорѓиевски
Хавзи Беќири Организација на железнички сообраќај III редовен Техничар за железнички сообраќај мак Мартин Павлов Дејан Стојчески Александар Каракачанов
Хавзи Беќири Организација на превоз на патници и стока со железница III редовен Техничар за железнички сообраќај мак Зоран Ѓорѓиевски Мартин Павлов Трајче Шопов
Петре Трпаноски Технологија на ракување и складирање на товар II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески
Петре Трпаноски Основи на машинство и машински елементи II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Елена Лентиќ Рајна Каевска Љубиша Тасиќ
Петре Трпаноски Основи на електротехника и електроника II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Валентина Тренчевска Марија Стамболиева Елена Костовска Аврамовска
Димче Кондински Основи на електротехника и електроника II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Валентина Тренчевска Марија Стамболиева Елена Костовска Аврамовска
Димче Кондински Основи на машинство и машински елементи II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Елена Лентиќ Рајна Каевска Љубиша Тасиќ
Димче Кондински Организација на железнички сообраќај II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Мартин Павлов Трајче Шопов
Драганче Лисолајски Организација на железнички сообраќај II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски
Драганче Лисолајски Основи на машинство и машински елементи II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Елена Лентиќ Рајна Каевска Љубиша Тасиќ
Драганче Лисолајски Основи на електротехника и електроника II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Валентина Тренчевска Марија Стамболиева Елена Костовска Аврамовска
Стефан Сиљаноски Влечни возила III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Елена Лентиќ Дејан Стојчески Мартин Павлов
Стефан Сиљаноски Влеча на возови со организација на влеча на возови III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Зоран Ѓорѓиевски Александар Каракачанов Трајче Шопов
Стефан Сиљаноски Безбедност во железнички сообраќај III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Мартин Павлов Александар Каракачанов
Мирослав Трпковски Практична настава II редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Дејан Стојчески Цветанка Ристиќ Газменд Красниќи
Мирослав Трпковски Историја на Македонија II редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Силвана Ѓоргов Марјан Трајковски Зекије Реџај
Мирослав Трпковски Македонски јазик и литература II редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Николина Томовска Тодоровска Наташа Петревска Зекије Реџај
Суфјан Касами Превозни средства I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Трајче Шопов Зоран Ѓорѓиевски
Новица Вељановски Сообраќајна географија I редовен Техничар за железнички сообраќај мак Билјана Глигорова Катерина Стојческа Ангела Јошеска
Ибрахим Ганији Информатика II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Сениха Мандал Добре Михајлов Елизабета Марковска Ставревска
Ибрахим Ганији Историја на Македонија II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Силвана Ѓоргов Марјан Трајковски Зекије Реџај
Мухамед Касами Техничко цртање со нацртна геометрија I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Ангела Јошеска Цветанка Ристиќ Драгиша Секулоски
Мухамед Касами Сообраќајна географија I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Билјана Глигорова Ангела Јошеска Катерина Стојческа
Мухамед Касами Сообраќајна инфраструктура I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Цветанка Ристиќ Катерина Стојческа Драгиша Секулоски
Марјан Атанасовски Безбедност во железнички сообраќај III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Дејан Стојчески Александар Каракачанов
Марјан Атанасовски Железнички станици и пруги со стабилни постројки на електро влеча III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Зоран Ѓорѓиевски Александар Каракачанов
Марјан Атанасовски Практична настава III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Трајче Шопов Мартин Павлов
    ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА    
Име и презиме Предмет Година Статус Профил Јазик Mентор Член 1 Член 2
Абдурахман Истрефи Математика II редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Буњамин Алими Исмаил Амети Елизабета Марковска Ставревска
Абдурахман Истрефи Информатика II редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Буњамин Алими Зекије Реџај Сениха Мандал
Абдурахман Истрефи Аналогна електроника II редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Уран Туда Газменд Красниќи Дејан Антоновски
Марио Манасовски Електронски склопови и уреди IV изборен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Ана Петрова Кристина Башоска Уран Туда
Марио Манасовски Математика IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Елизабета Марковска Ставревска Кристина Соколова Буњамин Алими
Марио Манасовски Практична настава IV изборен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Ана Петрова Кристина Башоска Уран Туда
Сами Имери Албански јазик и литература I редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Зекије Реџај Џевдет Шабани Наташа Петревска
Сами Имери Електротехника I редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Уран Туда Газменд Красниќи Дејан Крстевски
Сами Имери Информатика I редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Буњамин Алими Зекије Реџај Сениха Мандал

 

    МАШИНСКА СТРУКА    
Име и презиме Предмет Година  Статус Профил Јазик ментор член член
Филип Милошевски Математика IV редовен Машинско енергетски техничар мак Кристина Соколова Елизабета Марковска С. Анита Калановска
Филип Милошевски Практична настава IV редовен Машинско енергетски техничар мак Јован Милошевски Љубиша Тасиќ Целе Пејоски
Бојан Христенко Бизнис IV редовен Машинско енергетски техничар мак Андријана Ристовска Елена Лентиќ Весна Живаљевиќ
Бојан Христенко Англиски јазик IV редовен Машинско енергетски техничар мак Соња Јовчевска Рената Трајановска Маргарита Алчевска