ИЗВЕСТУВАЊЕ

Јунската сесија за полагање на испити за вонредни
ученици ке се одржи од 25 јуни 2021 година (петок)
во 11и30ч.
Испитите за истата може да се пријават од 31 мај
(понеделник) заклучно со 09 јуни (среда) во
училиштето.
Испитните комисии ке бидат објавени на веб
страницата на училиштето во делот за вонредни
ученици и на огласната табла за вонредни ученици
во училиштето во периодот по 10 јуни 2021 год.
Пријавувањето и полагањето на испитите ке се
изведува со строго почитување на мерките за
превенција од корона вирусот пропишани од
надлежните органи.