СООБРАЌАЈНА СТРУКА    
Име и презиме Предмет Година статус Профил Јазик Ментор Член 1 Член 2
Влатко Костовски Електрични уреди и опрема IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Александар Каракачанов Трајче Шопов
Влатко Костовски Практична настава IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски Мартин Павлов
Влатко Костовски Експлоатација на влечни возила IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Мартин Павлов Дејан Стојчески
Ристо Блажески Влеча на возови со организација на влеча на возови IV изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески Мартин Павлов
Ристо Блажески Организација на железнички сообраќај IV изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Александар Каракачанов Зоран Ѓорѓиевски
Ристо Блажески Македонски јазик и литература IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Анамарија Милошевска Стевана Илиевска Николина Тодоровска Томовска
Никола Наумоски Безбедност во железнички сообраќај III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски
Никола Наумоски Спорт и спортски активности III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Томислав Христов Дарко Трајановски Иван Никчевиќ
Никола Наумоски Практична настава III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Мартин Павлов Трајче Шопов
Оливера Цветковска Технологија на поштенски транспорт II редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак м-р Весна Живаљевиќ Ангела Јошеска Газменд Красниќи
Оливера Цветковска Спорт и спортски активности III редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Дарко Трајановски Томислав Христов Меритон Бериша
Оливера Цветковска Технологија на железнички транспорт II редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Александар Каракачанов д-р Цветанка Ристиќ Газменд Красниќи
Наим Ибраими Организација на превоз на патници и стока со железница IV изборен Техничар за железнички сообраќај мак Мартин Павлов Трајче Шопов Александар Каракачанов
Николче Силев Практична настава IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Мартин Павлов Александар Каракачанов
Николче Силев Електрични уреди и опрема IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Дејан Стојчески Трајче Шопов
Николче Силев Експлоатација на влечени возила IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески
Хавзи Беќири Психологија и култура во сообраќајот IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак д-р Цветанка Ристиќ Катерина Стојческа Драгиша Секулоски
Хавзи Беќири Транспортстно сметководство IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак Александар Каракачанов Мартин Павлов Дејан Стојчески
Хавзи Беќири Организација на железнички сообраќај IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак Мартин Павлов Александар Каракачанов Трајче Шопов
Петре Трпаноски Практична настава II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски Мартин Павлов
Димче Кондински Практична настава II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Александар Каракачанов Трајче Шопов
Драганче Лисолајски Практична настава II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски Мартин Павлов
Драганче Лисолајски Логистика II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Ангела Јошеска д-р Цветанка Ристиќ
Драганче Лисолајски Технологија на ракување и складирање на товар II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Катерина Стојческа Драгиша Секулоски
Стефан Сиљаноски Организација на железнички сообраќај III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Дејан Стојчески Александар Каракачанов
Стефан Сиљаноски Влеча на возови со организација на влеча на возови III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Зоран Ѓорѓиевски Трајче Шопов Дејан Стојчески
Мирослав Трпковски Техниолигија на поштенски транспорт II редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак м-р Весна Живаљевиќ Ангела Јошеска Газменд Красниќи
Мирослав Трпковски Физика II редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Весна Димовска Анета Михаијловска Сејхан Емини
Мирослав Трпковски Логистика II редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Ангела Јошеска д-р Цветанка Ристиќ Газменд Красниќи
Новица Вељановски Логистика II редовен Техничар за железнички сообраќај мак Трајче Шопов Катерина Стојческа Драгиша Секулоски
Новица Вељановски Технилогија на ракување и складирање на товар II редовен Техничар за железнички сообраќај мак Мартин Павлов д-р Цветанка Ристиќ Ангела Јошеска
Ибрахим Ганији Практична настава II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски Мартин Павлов
Ибрахим Ганији Основи на електротехника и електроника II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Валентина Тренчевска Марија Стамболиева Елена Костовска Аврамовска
Ибрахим Ганији Основи на машинство со машински елементи II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Елена Лентиќ Јован Милошевски Целе Пејовски
Марјан Атанасовски Влеча на возови со организација на влеча на возови III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Александар Каракачанов Трајче Шопов
Марјан Атанасовски Организација на железнички сообраќај III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски
Васко Карадиновски Ликовна уметност I редовен Возоводител мак Томе Аџиевски Лидија Пшенко Иван Никчевиќ
Васко Карадиновски Музичка култура I редовен Возоводител мак Лидија Пшенко Томе Аџиевски Иван Никчевиќ
Васко Карадиновски Спорт и спортски активности I редовен Возоводител мак Томислав Христов Дарко Трајановски Иван Никчевиќ
Дејан Велевски Основи на сообраќај I редовен Возоводител мак Дејан Стојчески Мартин Павлов Александар Каракачанов
Златко Горчевски Основи на сообраќај I редовен Возоводител мак Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски Трајче Шопов
Јасер Цури Спорт и спортски активности I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дарко Трајановски Томислав Христов Иван Никчевиќ
Јасер Цури Основи на сообраќај и транспорт I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Катерина Стојческа Драгиша Секулоски
Јасер Цури Сообраќајна географија I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак м-р Билјана Глигорова Ангела Јошеска Катерина Стојческа
Бесар Неби Албански јазик и литература II редовен Техничар за транспорт и шпедиција алб Зекије Реџај Џевдет Шабани Николина Тодоровска Томовска
Бесар Неби Македонски јазик и литература II редовен Техничар за транспорт и шпедиција алб Николина Томовска Тодоровска Стевана Иливеска Зекије Реџај
Бесар Неби Англиски јазик II редовен Техничар за транспорт и шпедиција алб Арбен Мехмети Ајсел Хаџихамза Маргарита Алчевска
Макфире Шакири Безбедност во железнички сообраќај III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Мартин Павлов Дејан Стојчески
Макфире Шакири Организација на железнички сообраќај III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Александар Каракачанов Трајче Шопов
Макфире Шакири Влеча на возови со организација на влеча на возови III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски Трајче Шопов
Мухамед Касами Спорт и спортски активности I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Томислав Христов Дарко Трајановски Иван Никчевиќ
Мухамед Касами Основи на сообраќај и транспорт I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Цветанка Ристиќ Ангела Јошеска
Мухамед Касами Превозни средства I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Катерина Сточеска Драгиша Секуловски

 

    ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА    
Име и презиме Предмет Година Статус Профил Јазик Mентор Член 1 Член 2
Абдурахман Истрефи Основи на мерења и електрични кола II редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Уран Туда Теута Морати Синани Светлана Николвска
Абдурахман Истрефи Телекомуникации II редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Уран Туда Теута Морати Синани Марија Стамболиева
Абдурахман Истрефи Дигитална електроника II редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Уран Туда Теута Морати Синани Љубица Маркудова
Бојана Станкова Математика IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Елизабета Марковска Ставревска Кристина Соколова Исмаил Ахмети
Бојана Станкова Англиски јазик IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Рената Трајановска Маргарита Алчевска Арбен Мехмети

 

    МАШИНСКА СТРУКА    
Име и презиме Предмет Година Статус Профил Јазик ментор член член
Филип Милошевски Англиски јазик IV редовен Машинско енергетски техничар мак Рената Трајановска Искра Новковска Маргарита Алчевска
Филип Милошевски Гасна техника IV редовен Машинско енергетски техничар мак Павле Топузовски Јован Милошевски Целе Пејовски