ИЗВЕСТУВАЊЕ

Сесијата за полагање на испити за вонредни ученици
во август ке се одржи од 27 август 2021 година
(петок) во 11и30ч.
Поради колективниот одмор во училиштето рокот за
пријавување на испитите за оваа испитна сесија е од
09 август (понеделник) заклучно со 16 август
(понеделник).
Испитните комисии ке бидат објавени на веб
страницата на училиштето во делот за вонредни
ученици и на огласната табла за вонредни ученици
во училиштето во периодот по 16 август 2021 год.
Пријавувањето и полагањето на испитите ке се
изведува со строго почитување на мерките за
превенција од корона вирусот пропишани од
надлежните органи.