СООБРАЌАЈНА СТРУКА        
Име и презиме Предмет Година статус Профил Јазик Ментор Член 1 Член 2
Никола Наумоски Организација на железнички сообраќај III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески Драгиша Секуловски
Никола Наумоски Влеча на возови со организација на влеча на возови III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески Драгиша Секуловски
Оливера Цветковска Математика III редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Анита Калановска Гордана Тодоровска Буњамин Алими
Оливера Цветковска Практична настава III редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Катерина Стојческа Ангела Јошеска Газменд Красниќи
Оливера Цветковска Шпедиција и шпедициско работење III редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Ангела Јошеска Цветанка Ристиќ Газменд Красниќи
Хавзи Беќири Организација на превоз на патници и стока со железница IV изборен Техничар за железнички сообраќај мак Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски Драгиша Секуловски
Хавзи Беќири Организација на железнички сообраќај IV изборен Техничар за железнички сообраќај мак Трајче Шопов Алекандар Каракачанов Мартин Павлов
Петре Трпаноски Организација на железнички сообраќај III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Мартин Павлов Катерина Стојческа
Петре Трпаноски Бизнис III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Весна Живаљевиќ Сивија Мироновска Јасмина Илиоска
Петре Трпаноски Безбедност во железнички сообраќај III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Зоран Ѓорѓиевски Мартин Пвлов
Димче Кондински Железнички станици и пруги со стабилни постројки на електро влеча III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Драгиша Секуловски Зоран Ѓорѓиевски
Димче Кондински Практична настава III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески Драгиша Секуловски
Димче Кондински Безбедност во железнички сообраќај III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче шопов Мартин Павлов Александар Каракачанов
Драганче Лисолајски Влеча на возови со организација на влеча на возови III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Зоран Ѓорѓиевски Трајче Шопов Дејан Стојчески
Драганче Лисолајски Влечни возила III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Александар Каракачанов Трајче Шопов
Драганче Лисолајски Организација на железнички сообраќај III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Зоран Ѓорѓиевски Цветанка Ристиќ
Мирослав Трпковски Технолгија на ракување и складирање на товарот II редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Катерина Стојческа Цветанка Ристиќ Газменд Красниќи
Мирослав Трпковски Технолгија на патен транспорт II редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Цветанка Ристиќ Катерина стојческа Газменд Красниќи
Дејан Велевски Организација на железнички сообраќај II редовен Возоводител мак Александар Каракачанов Дејан Стојчески Јасмина Јошеска
Златко Горчевски Организација на железнички сообраќај II редовен Возоводител мак Александар Каракачанов Мартин Павлов Трајче Шопов
Јасер Цури Техничко цртање со нацртна геометрија и AUTOCAD I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Ангела Јошеска Цветанка Ристиќ Катерина Стојечска
Јасер Цури Сообраќајна инфраструктура I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Цветанка Ристиќ Катерина стојческа Ангела Јошеска
Ибрахим Ганији Организација на железнички сообраќај IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Дејан Стојчески Јасмина Илиоска
Ибрахим Ганији Бизнис IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Весна Живаљевиќ Сивија Мироновска Јасмина Илиоска
Младен Богдановски Англиски јазик IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак Рената Трајановска Лидија Димевска Искра Новковска
Младен Богдановски Математика IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак Гордана Тодоровска Елизабета Марковска Павлина Пауновска
Младен Богдановски Бизнис IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак Весна Живаљевиќ Сивија Мироновска Јасмина Илиоска
Мартин Темелков Ликовна уметност I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Томе Аџиевски Лидија Пшенко Иван Никчевиќ
Мартин Темелков Музичка култура I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Лидија Пшенко Томе Аџиевски Иван Никчевиќ
Мартин Темелков Спорт и спортски активности I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Томислав Христов Дарко Трајановски Бојан Маџовски
Марјан Атанасовски Електрични уреди и опрема IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Трајче Шопов Драгиша Секуловски
Марјан Атанасовски Влечни возила IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Трајче Шопов Дејан Стојчески
Марјан Атанасовски Организација на железнички сообраќај IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Дејан Стојчески Ангела Јошеска
Атанас Здравковиќ Превозни средства I редовен Техничар за железнички сообраќај мак Мартин Павлов Драгиша Секуловски Ангела Јошеска
Атанас Здравковиќ Сообраќајна географија I редовен Техничар за железнички сообраќај мак Билјана Глигорова Ангела Јошеска Јасмина Јошеска
Атанас Здравковиќ Основи на сообраќај I редовен Техничар за железнички сообраќај мак Александар Каракачанов Катерина Стојческа Цветанка Ристиќ
Димитар Здравевски Англиски јазик IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак Рената Трајановска Маргарита Алчевска Искра Новковска
Димитар Здравевски Македонски јазик и литература IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак Гордана Илиева Анамарија Милошевска Зекије Реџај
Димитар Здравевски Математика IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак Елизабета Марковска Гордана Тодоровска Павлина Пауновска
Муниб Јакупи Ликовна уметност I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Томе Аџиевски Лидија Пшенко Иван Никчевиќ
Муниб Јакупи Музичка култура I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Лидија Пшенко Томе Аџиевски Бојан Маџовски
Муниб Јакупи Спорт и спортски активности I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дарко Трајановски Иван Никчевиќ Бојан Маџовски
Гоце Продановски Спорт и спортски активности I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Томислав Христов Дарко Трајановски Иван Никчевиќ
Гоце Продановски Ликовна уметност I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Томе Аџиевски Лидија Пшенко Томислав Христов
Гоце Продановски Сообраќајна географија I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Билјана Глигорова Ангела Јошеска Јасмина Јошеска
Робретино Цветковски Основи на сообраќај и транспорт I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Катерина Стојческа Цветанка Ристиќ
Робретино Цветковски Превозни средства I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Драгиша Секуловски Ангела Јошеска
Робретино Цветковски Сообраќајна географија I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Билјана Глигорова Ангела Јошеска Јасмина Јошеска
Христијан Најдовски Практична настава II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски Драгиша Секуловски
Христијан Најдовски Организација на железнички сообраќај II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Трајче Шопов Драгиша Секуловски
Христијан Најдовски Основи на машинство со машински елементи II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Елена Лентиќ Силвија Мироновска Симона Богоевска
Мухамед Касами Основи на сообраќај и транспорт I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Катерина Стојческа Цветанка Ристиќ
Мухамед Касами Музичка култура I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Лидија Пшенко Томе Аџиевски Дарко Трајановски
Мухамед Касами Ликовна уметност I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Томе Аџиевски Лидија Пшенко Иван Никчевиќ
Басри Мехмети Англиски јазик III редовен Техничар за транспорт и шпедиција алб Арбен Мехмети Ајсел Хаџихамза Маргарита Алчевска
Басри Мехмети Албански јазик и литература III редовен Техничар за транспорт и шпедиција алб Зекије Реџај Џевдет Шабани Анамарија Милошевска
Басри Мехмети Македонски јазик и литература III редовен Техничар за транспорт и шпедиција алб Анамарија Милошевска Гордана Илиева Зекије Реџај

 

        МАШИНСКА СТРУКА        
Име и презиме Предмет Година Статус Профил Јазик ментор член член
Бојан Христенко Граѓанско образование IV редовен Машинско енергетски техничар мак Валентина Јаниќ Елена Каровска Силвана Ѓоргов
Жарко Весковски Технологија на обработка I редовен Машинско енергетски техничар мак Павле Топузовски Рајна Каевска Јован Милошевски
Жарко Весковски Информатика I редовен Машинско енергетски техничар мак Сениха Мандал Добре Михајлов Анита Калановска
Жарко Весковски Машински елементи со механика I редовен Машинско енергетски техничар мак Целе Пејоски Силвија Мироновска Симона Богоевска

 

        ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА        
Име и презиме Предмет Година Статус Профил Јазик Mентор Член 1 Член 2
Сами Имери Дигитална електроника II редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Уран Туда Теута Морати Синани Елисавета Ангеловска
Сами Имери Аналогна електроника II редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Теута Морати Синани Уран Туда Елисавета Ангеловска
Сами Имери Основи на мерења и електрични кола II редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Теута Морати Синани Уран Туда Марија Стамболиева
Стојче Ѓороски Спорт и спортски активности III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Томислав Христов Бојан Маџовски Меритон Бериша
Стојче Ѓороски Дигитални комуникации III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Љубица Маркудова Дејан Антоновски Газменд Красниќи