СООБРАЌАЈНА СТРУКА    
Име и презиме Предмет Година статус Профил Јазик Ментор Член 1 Член 2
Никола Наумоски Електрични уреди и опрема IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Александар Каракачанов Трајче Шопов
Никола Наумоски Практична настава IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски Драгиша Секуловски
Никола Наумоски Спорт и спортски активности IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Томислав Христов Дарко Трјановски Иван Никчевиќ
Оливера Цветковска Техниологија на железнички транспорт III редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Трајче Шопов Цветанка Ристиќ Газменд Красниќи
Оливера Цветковска Технологија на воден и воздушен транспорт III редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Катерина Стојческа Јасмина Јошеска Газменд Красниќи
Оливера Цветковска Технологија на патен транспорт III редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Цветанка Ристиќ Јасмина Јошеска Газменд Красниќи
Петре Трпаноски Организација на железнички сообраќај III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Мартин Павлов Александар Каракачанов
Петре Трпаноски Практична настава III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски Драгиша Секуловски
Петре Трпаноски Влеча на возови со организација на влеча на возови III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Зоран Ѓорѓиевси Дејан Стојечски Ангела Јошеска
Димче Кондински Организација на железнички сообраќај III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Мартин Павлов Александар Каракачанов
Димче Кондински Влеча на возови со организација на влеча на возови III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Зоран Ѓорѓиевси Дејан Стојечски Ангела Јошеска
Димче Кондински Безбедност во железнички сообраќај III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Мартин Павлов Александар Каракачанов
Драганче Лисолајски Железнички станици и пруги со стабилни постројки на електро влеча III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски Драгиша Секуловски
Драганче Лисолајски Безбедност во железнички сообраќај III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Мартин Павлов Александар Каракачанов
Драганче Лисолајски Практична настава III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски Драгиша Секуловски
Дејан Велевски Организација на железнички сообраќај III редовен Возоводител мак Александар Каракачанов Трајче Шопов Мартин Павлов
Дејан Велевски Сигналносигурносни и телекомуникациски уреди III редовен Возоводител мак Мартин Павлов Трајче Шопов Дејан Стојечски
Дејан Велевски Употреба на влечни возила и товарен прибор III редовен Возоводител мак Трајче Шопов Дејан Стојечски Катерина Стојческа
Златко Горчевски Организација на железнички сообраќај III редовен Возоводител мак Александар Каракачанов Трајче Шопов Мартин Павлов
Златко Горчевски Сигналносигурносни и телекомуникациски уреди III редовен Возоводител мак Мартин Павлов Трајче Шопов Дејан Стојечски
Златко Горчевски Употреба на влечни возила и товарен прибор III редовен Возоводител мак Трајче Шопов Дејан Стојечски Катерина Стојечска
Јасер Цури Основи на сообраќај и транспорт I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Цветанка Ристиќ Катерина Стојечска
Ибрахим Ганији Безбедност во железнички сообраќај III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Мартин Павлов Александар Каракачанов
Ибрахим Ганији Влеча на возови со организација на влеча на возови III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Мартин Павлов Александар Каракачанов
Младен Богдановски Спорт и спортски активности IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак Дарко Трајановски Томислав Христов Иван Никчевиќ
Младен Богдановски Македонски јазик и литература IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак Билјана Ристова Николина Томовска Зекије Реџај
Младен Богдановски Влеча на возови IV изборен Техничар за железнички сообраќај мак Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски Драгиша Секуловски
Мартин Темелков Превозни средства I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Ангела Јошеска Драгиша Секуловски
Мартин Темелков Сообраќајна географија I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Билјана Глигорова Јасмина Јошеска Цветанка Ристиќ
Мартин Темелков Сообраќајна инфраструктура I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Цветанка Ристиќ Катерина Стојческа Ангела Јошеска
Марјан Атанасовски Влеча на возови со организација на влеча на возови IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Зоран Ѓорѓиевси Дејан Стојечски Драгиша Секуловски
Марјан Атанасовски Експлоатација на влечени возила IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојечски
Марјан Атанасовски Организација на железнички сообраќај IV изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Александар Каракачанов Катерина Стојечска
Димитар Крстевски Спорт и спортски активности IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак Томислав Христов Дарко Трајановски Иван Никчевиќ
Димитар Крстевски Влеча на возови IV изборен Техничар за железнички сообраќај мак Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски Драгиша Секуловски
Димитар Крстевски Бизнис IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак Весна Живаљевиќ Силвија Мироновска Јасмина Илиоска
Муниб Јакупи Техничко цртање со нацртна геометрија I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Ангела Јошеска Трајче Шопов Дејан Стојчески
Муниб Јакупи Сообраќајна географија I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Билјана Глигорова Јасмина Јошеска Цветанка Ристиќ
Муниб Јакупи Сообраќајна инфраструктура I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Цветанка Ристиќ Катерина Стојческа Ангела Јошеска
Гоце Продановски Превозни средства I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Ангела Јошеска Драгиша Секуловски
Гоце Продановски Физика I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Весна Димовска Анета Михајловска Елизабета Марковска
Гоце Продановски Музичка култура I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Лидија Пшенко Томе Аџиевски Иван Никчевиќ
Робретино Цветковски Хемија I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Марија Кири Склодовска    
Робретино Цветковски Сообраќајна инфраструктура I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Цветанка Ристиќ Катерина Стојечска Ангела Јошеска
Христијан Најдовски Основи на електротехника и електроника II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Светлана Николовска Елисавета Ангеловска Елена Костовска Аврамовска
Мухамед Касами Основи на сообраќај и транспорт I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Цветанка Ристиќ Катерина Стојческа
Басри Мехмети Шпедиција и шпедициско работење III изборен Техничар за транспорт и шпедиција алб Џихане Алидеми Газменд Красниќи Цветанка Ристиќ
Басри Мехмети Технологија на железнички транспорт III редовен Техничар за транспорт и шпедиција алб Газменд Красниќи Џихане Алидеми Цветанка Ристиќ
Басри Мехмети Технологија на воден и воздушен транспорт III редовен Техничар за транспорт и шпедиција алб Газменд Красниќи Џихане Алидеми Цветанка Ристиќ
Петар Пинтоски Превозни средства I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Ангела Јоешска Драгиша Секуловски
Петар Пинтоски Основи на сообраќај и транспорт I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Цветанка Ристиќ Катерина Стојческа
Петар Пинтоски Сообраќајна географија I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Билјана Глигорова Јасмина Јошеска Цветанка Ристиќ
Гадаф Шабани Техничко цртање со нацртна геометрија I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Ангела Јошеска Трајче Шопов Дејан Стојчески
Гадаф Шабани Сообраќајна географија I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Билјана Глигорова Јасмина Јошеска Цветанка Ристиќ
Гадаф Шабани Превозни средства I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Ангела Јоешска Драгиша Секуловски
Николче Стојковски Сообраќајна географија I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Билјана Глигорова Јасмина Јошеска Цветанка Ристиќ
Николче Стојковски Превозни средства I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Ангела Јоешска Драгиша Секуловски
Николче Стојковски Сообраќајна инфраструктура I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Цветанка Ристиќ Катерина Стојечска Ангела Јошеска
Стефан Сиљаноски Организација на железнички сообраќај III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојечски

 

    МАШИНСКА СТРУКА   
Име и презиме Предмет Година Статус Профил ментор член член
Бојан Христенко Термотехника IV редовен Машинско енергетски техничар Рајна Каевска Целе Пејоски Жељко Ѓаконовиќ
Бојан Христенко Македонски јазик и литература IV редовен Машинско енергетски техничар Билјана Ристова Николина Тодоровска Зекије Реџај
Жарко Весковски Техничко цртање со нацртна геометрија I редовен Машинско енергетски техничар Силвија Мироновска Симона Богоевска Бобан Алексовски
Филип Милошевски Гасна техника IV редовен Машинско енергетски техничар Павле Топузовски Елена Лентиќ Јован Милошевски
Филип Милошевски Англиски јазик IV редовен Машинско енергетски техничар Рената Трајановска Лидија Димеска Славица Јанкулоска
Христијан Крстески Спорт и спортски активности IV редовен Машинско енергетски техничар Иван Никчевиќ Томислав Христов Дарко Трајановски
Христијан Крстески Граѓанско образование IV редовен Машинско енергетски техничар Валентина Јаниќ Елена Каровска Силвана Ѓоргов

 

    ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА   
Име и презиме Предмет Година Статус Профил Mентор Член 1 Член 2
Стојче Ѓороски Автоматика III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации Љубица Маркудова Елена Костовска Аврамовска Уран Туда
Стојче Ѓороски Дигитална електроника III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации Елисавета Ангеловска Дејан Антоновски Уран Туда
Стојче Ѓороски Автомобилска електроника III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации Елена КостовскаАврамовска Дејан Крстевски Теута Морати Синани
Абдурахман Истрефи Историја на Македонија II редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации Ардијана Исени Зекије Реџај Силвана Ѓоргов
Јетмир Кадри Практична настава IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации Уран Туда Теута Морати Синани Ана Петровска
Јетмир Кадри Граѓанско образование IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации Мухамед Зенуни Газменд Красниќи Валентина Јаниќ
Јетмир Кадри Спорт и спортски активности IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации Меритон Бериша Газменд Красниќи Дарко Трајановски
Сами Имери Практична настава II редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации Теута Морати Синани Уран Туда Марија Стамболиева
Сами Имери Телекомуникации II редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации Теута Морати Синани Уран Туда Јасна Домазетовска