ПОТСЕТУВАЊЕ

Сите вонредни ученици кои запишале последна година од школување
(IV година за четиригодишно школување и III година за тригодишно
школување) до крајот на декември 2021 година треба да пријават ДРЖАВНА
МАТУРА или ЗАВРШЕН ИСПИТ со пополнување на пријава и со соодветна
уплата.

ЗАВРШЕН ИСПИТ

ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ДЕЛ
- МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 1500 ДЕНАРИ
ИЗБОРЕН ДЕЛ
- ПРОЕКТНА ЗАДАЧА (наслов на проектот и ментор)- 2000 денари
- СТРУЧЕН НАСТАВЕН ПРЕДМЕТ (ментор) – 1500 денари

ДРЖАВНА МАТУРА

ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ДЕЛ
- МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА и СТРАНСКИ ЈАЗИК или МАТЕМАТИКА
ИЗБОРЕН ДЕЛ
- ПРОЕКТНА ЗАДАЧА (наслов на проектот и ментор) – 2000 денари
- ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ (историја,физика,бизнис, математика или англиски
јазик)
-СТРУЧЕН НАСТАВЕН ПРЕДМЕТ (ментор)-1500 денари

Пријавувањето се врши со пополнување на пријава и со доказ за
уплата (уплатата се врши на истата сметка како за полагање на вонреден
испит)
Оние кои тоа нема да го сторат нема да можат да завршат со
школувањето во јуни или август 2022 година, туку ке треба да чекаат наредна
учебна година.
Пријавите за државна матура или завршен испит може да се подигнат во
библиотеката на училиштето.