ДАТУМИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ДРЖАВНА МАТУРА ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 год.

 • ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА
 • Екстерни испити
 • 14.6.2022 год. – македонски јазик и литература и албански јазик и литература
 • 13.6.2022 год. – странски јазик (англиски јазик) и математика
 • Интерни испити
 • 16.6.2022 год. – странски јазик (англиски јазик), математика, бизнис, историја и физика
 • 20.6.2022 год. – стручни предмети од електротехничка струка
 • 21.6.2022 год. – стручни предмети од сообраќајна струка
 • 22.6.2022 год. – стручни предмети од машинска струка

 

 • Проектна задача
 • 10.3.2022 - 21.4.2022 год. – презентација и одбрана на проектна задача

Почеток на екстерните испити – 10:00 часот

Почеток на интерните испити – 9:00 часот

 

ДАТУМИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ЗАВРШЕН ИСПИТ ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 год.

 • ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА
 • 14.6.2022 год. – македонски јазик и литература и албански јазик и литература
 • Стручни предмети
 • 20.6.2022 год. – стручни предмети од електротехничка струка
 • 21.6.2022 год. – стручни предмети од сообраќајна струка
 • 22.6.2022 год. – стручни предмети од машинска струка

 

 • Проектна задача
 • 10.3.2022 - 21.4.2022 год. – презентација и одбрана на проектна задача

Почеток на испитите – 9:00 часот.

 

ДАТУМИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ЗАВРШЕН ИСПИТ ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 год.

(тригодишно)

 • ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА
 • 14.6.2022 год. – македонски јазик и литература
 • 17.6.2022 год. – индивидуална практична работа

Почеток на испитите – 9:00 часот