ИЗВЕСТУВАЊЕ

Сесијата за полагање на испити за вонредни ученици
во декември 2022 година ке се одржи од
23 декември 2022 година (петок) во 11и30ч.
Рокот за пријавување на испитите за оваа испитна
сесија е од 1 декември (петок) заклучно со
11 декември (понеделник).
Испитните комисии ке бидат објавени на веб
страницата на училиштето во делот за вонредни
ученици и на огласната табла за вонредни ученици
во училиштето во периодот по 11 декември 2022
год.