•  sugsvladotasevski@gmail.com
    •  +389 2 240 00 40

Search HP

Испитни сесии

ИЗВЕСТУВАЊЕ

НОЕМВРИСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА ЗА ВОНРЕДНИТЕ УЧЕНИЦИ

ЌЕ СЕ ОДРЖИ ОД

27 НОЕМВРИ 2020 год.(ПЕТОК),

СО ПОЧЕТОК ВО 11и30ч.

ИСПИТИТЕ  ЗА НОЕМВРИСКАТА  СЕСИЈА МОЖЕ ДА СЕ ПРИЈАВАТ ДО

 10 НОЕМВРИ 2020год.(ВТОРНИК).

ПО ОВОЈ РОК ПРИЈАВИ НЕМА ДА СЕ ПРИМААТ

        ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА        
Име и презиме Предмет Година Статус Профил Јазик Mентор Член 1 Член 2
Абдурахман Истрефи Спорт и спортски активности I редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Меритон Бериша Берат Абази  Томислав Христов
Абдурахман Истрефи Физика I редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Сејхан Емини Зекије Реџај Анета Михајлова
Абдурахман Истрефи Историја I редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Ардијана Исени Зекије Реџај Силвана Ѓоргов
Бојан Станкова Електронски склопови и уреди IV изборен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Ана Николовска Јасна Домазетовска Теута Морати Синани
Ехад Нурединов Англиски Јазик III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Арбен Мехмети Ајсел Хаџихамза Рената Трајановска
Ехад Нурединов Македонски јазик и литература III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Стевана Илиевска Зекије Реџај Наташа Петревска
Ехад Нурединов Електронски склопови и уреди III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Теута Морати Синани Сеад Смајли Марија Стамболиева
Марио Манасовски Спорт и спортски активности IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Томислав Христов Дарко Трајановски Иван Никчевиќ
Марио Манасовски Бизнис IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Андријан Ристовска Весна Живаљевиќ Рамиз Љатифи
Марио Манасовски Македонски јазик и литература IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Стевана Илиевска Наташа Петревска Зекије Реџај
        СООБРАЌАЈНА СТРУКА      
Име и презиме Предмет Година статус Профил Ментор Член 1 Член 2
Влатко Костовски Технологија на ракување и складирање на товар II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Мартин Павлов Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески
Влатко Костовски Логистика II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Трајче Шопов Мартин Павлов Александар Каракачанов
Влатко Костовски Основи на машинство со машински елементи II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Елена Лентиќ Рајна Каевска Станка Митева
Никола Стојанов Транспортно сметководство IV редовен Техничар за железнички сообраќај Александар Каракачанов Трајче Шопов Мартин Павлов
Никола Стојанов Организација на превоз на патници и стока со железница IV редовен Техничар за железнички сообраќај Александар Каракачанов Зоран Ѓорѓиевски Трајче Шопов
Никола Стојанов Организација на железнички сообраќај IV редовен Техничар за железнички сообраќај Мартин Павлов Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски
Макфире Шаќири Организација на железнички сообраќај III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Мартин Павлов Трајче Шопов Александар Каракачанов
Макфире Шаќири Практична настава III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Дејан Стојчески Александар Каракачанов Зоран Ѓорѓиевски
Макфире Шаќири Организација на железнички сообраќај III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Александар Каракачанов Дејан Стојчески Трајче Шопов
Ристо Блажевски Организација на железнички сообраќај II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Александар Каракачанов Мартин Павлов Дејан Стојчески
Ристо Блажевски Практична настава II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Дејан Стојчески Трајче Шопов Мартин Павлов
Ристо Блажевски Влеча на возови со организација на влеча на возови III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Зоран Ѓорѓиевски Александар Каракачанов Трајче Шопов
Александар Каракачанов Организација на железнички сообраќај III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Зоран Ѓорѓиевски Трајче Шопов Мартин Павлов
Александар Каракачанов Безбедност во железнички сообраќај III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Трајче Шопов Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски
Александар Каракачанов Железнички станици и пруги со стабилни постројки на електро влеча II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Мартин Павлов Трајче Шопов Дејан Стојчески
Трајче Шопов Организација на железнички сообраќај III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Александар Каракачанов Мартин Павлов Зоран Ѓорѓиевски
Трајче Шопов Безбедност во железнички сообраќај III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски Александар Каракачанов
Трајче Шопов Железнички станици и пруги со стабилни постројки на електро влеча III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Мартин Павлов Александар Каракачанов Дејан Стојчески
Никола Наумоски Сообраќајна инфраструктура I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила д-р. Цветанка Ристиќ Ангела Јошеска Катерина Стојческа
Никола Наумоски Техничко цртање со нацртна геометрија I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Ангела Јошеска Катерина Стојческа д-р Цветанка Ристиќ
Никола Наумоски Математика I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Павлина Пауновска Гордана Тодоровска Кристина Соколова
Оливера Цветковска Англиски јазик I редовен Техничар за транспорт и шпедиција Искра Новковска Соња Јовчевска Ајсел Хаџихамза
Оливера Цветковска Математика I редовен Техничар за транспорт и шпедиција Павлина Пауновска Гордана Тодоровска Исмаил Амети
Оливера Цветковска Музичка култура I редовен Техничар за транспорт и шпедиција Лидија Пшенко Томе Аџиевски Зекије Реџај
Наим Ибраими Организација на превоз на патници и стока со железница II редовен Техничар за железнички сообраќај Трајче Шопов Дејан Стојчески Мартин Павлов
Наим Ибраими Практична настава II редовен Техничар за железнички сообраќај Дејан Стојчески Александар Каракачанов Трајче Шопов
Александар Деловски Основи на сообраќајот I редовен Техничар за железнички сообраќај Александар Каракачанов Драгиша Секулоски Катерина Стојческа
Александар Деловски Сообраќајна инфраструктура I редовен Техничар за железнички сообраќај д-р. Цветанка Ристиќ Ангела Јошеска Драгиша Секулоски
Александар Деловски Превозни средства I редовен Техничар за железнички сообраќај Мартин Павлов Ангела Јошеска д-р Цветанка Ристиќ
Николче Силев Логистика II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Трајче Шопов Мартин Павлов Александар Каракачанов
Николче Силев Технологија на ракување и складирање на товар II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Мартин Павлов Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески
Николче Силев Практична настава II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Дејан Стојчески Александар Каракачанов Зоран Ѓорѓиевски
Виктор Ничовски Технологија на ракување и складирање на товар II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Мартин Павлов Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески
Виктор Ничовски Логистика II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Трајче Шопов Мартин Павлов Александар Каракачанов
Виктор Ничовски Организација на железнички сообраќај II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Александар Каракачанов Трајче Шопов Мартин Павлов
Хавзи Беќири Сообраќајна инфраструктура I редовен Техничар за железнички сообраќај д-р.Цветанка Ристиќ Катерина Стојческа Драгиша Секулоски
Хавзи Беќири Превозни средства I редовен Техничар за железнички сообраќај Мартин Павлов Ангела Јошеска д-р Цветанка Ристиќ
Хавзи Беќири Основи на сообраќајот I редовен Техничар за железнички сообраќај Александар Каракачанов Драгиша Секулоски Катерина Стојческа

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Декемвриската сесија за полагање на испити за
вонредни ученици ке се одржи од 22 декември 2020
година (петок) во 11и30ч.
Испитите за истата може да се пријават од 01
декември (петок) до 08 декември (петок) во
училиштето.
Испитните комисии ке бидат објавени на веб
страницата на училиштето во делот за вонредни
ученици во периодот по 10 декември 2020.
Пријавувањето и полагањето на испитите ке се
изведува со строго почитување на мерките за
превенција од корона вирусот пропишани од
надлежните органи.

    ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА    
Име и презиме Предмет Година Статус Профил Јазик Mентор Член 1 Член 2
Абдурахман Истрефи Електротехника I редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Сеад Смајли Арбен Ганиу Јасна Домазетовска
Абдурахман Истрефи Информатика I редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Буњамин Алими Зекије Реџај Сениха Мандал
Абдурахман Истрефи Техничко цртање I редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Сумеја Шабани Сејхан Емини Елена Лентиќ
Бојана Станкова Бизнис IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Андријана Ристовска Елена Лентиќ Рамиз Љатифи
Бојана Станкова Граѓанско образование IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Елена Каровска Валентина Јањиќ Мухамед Зенуни
Ехад Нурединов Дигитална електроника и микропроцесори III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Арбен  Ганиу Сеад Смајли Елисавета Ангеловска
Ехад Нурединов Практична настава III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Сеад Смајли Арбен Ганиу Светлана Николовска
Ехад Нурединов Спорт и спортски активности III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Меритон Бериша Томислав Христов Дарко Трајановски
Ерсан Нуредини Практична настава III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Сеад Смајли Арбен Ганиу Светлана Николовска
Ерсан Нуредини Спорт и спортски активности III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Меритон Бериша Дарко Трајановски Иван Никчевиќ
Ерсан Нуредини Електронски склопови и уреди III редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Арбен Ганиу Сеад Смајли Марија Стамболиева
Марија Јовчевска Англиски јазик IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Катица Кузмановска Соња Јовчевска Рената Трајановска
Марија Јовчевска Македонски јазик и литература IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Анамрија Милошевска Наташа Петревска Зекије Реџај
Марија Јовчевска Спорт и спортски активности IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Томислав Христов Иван Никчевиќ Меритон Бериша
Елвис Мустафи Електронски склопови и уреди IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Сеад Смајли Арбен Ганиу Љубица Маркудова
Елвис Мустафи Телекомуникациски склопови и уреди IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Арбен Ганиу Сеад Смајли Ана Петровска Ристовска
Елвис Мустафи Практична настава IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Арбен Ганиу Сеад Смајли Ана Петрова

 

    СООБРАЌАЈНА СТРУКА   
Име и презиме Предмет Година статус Профил Ментор Член 1 Член 2
Влатко Костовски Организација на железнички сообраќај II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Александар Каракачанов Мартин Павлов Дејан Стојчески
Влатко Костовски Основи на електротехника и електроника II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Валентина Тренчевска Ана Николовска Елена Костовска Аврамовска
Влатко Костовски Практична настава II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Дејан Стојчески Александар Каракачанов Трајче Шопов
Никола Стојанов Граѓанско образование IV редовен Техничар за железнички сообраќај Елена Каровска Валентина Јањиќ Миа Хаџи Пецова
Никола Стојанов Превоз на патници и стока со железница IV изборен Техничар за железнички сообраќај Мартин Павлов Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски
Никола Стојанов Организација на железнички сообраќај IV изборен Техничар за железнички сообраќај Трајче Шопов Александар Каракачанов Мартин Павлов
Ристо Блажески Влечни возила III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Елена Лентиќ Дејан Стојчески Трајче Шопов
Ристо Блажески Безбедност во железнички сообраќај III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Трајче Шопов Мартин Павлов Александар Каракачанов
Ристо Блажески Железнички станици и пруги со стабилни постројки на електро влеча III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Мартин Павлов Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски
Александар Каракачанов Организација на железнички сообраќај III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Зоран Ѓорѓиевски Трајче Шопов Дејан Стојчески
Александар Каракачанов Практична настава III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Дејан Стојчески Зоран  Ѓорѓиевски Мартин Павлов
Александар Каракачанов Влеча на возови со организација на влеча на возови III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Дејан Стојчески Трајче Шопов Зоран Ѓорѓиевски
Трајче Шопов Организација на железнички сообраќај III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Зоран Ѓорѓиевски Александар Каракачанов Дејан Стојчески
Трајче Шопов Практична настава III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Дејан Стојчески Зоран  Ѓорѓиевски Мартин Павлов
Трајче Шопов Влеча на возови со организација на влеча на возови III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Дејан Стојчески Александар Каракачанов Зоран Ѓорѓиевски
Никола Наумоски Музичка култура I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Лидија Пшенко Томе Аџиевски  
Никола Наумоски Ликовна уметност I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Томе Аџиевски Лидија Пшенко  
Оливера Цветковска Ликовна уметност I редовен Техничар за транспорт и шпедиција Томе Аџиевски Лидија Пшенко Зекије Реџај
Оливера Цветковска Сообраќајна инфраструктура I редовен Техничар за транспорт и шпедиција Цветанка Ристиќ Катерина Стојческа Зулфије Јашари
Оливера Цветковска Техничко цртање со нацртна геометрија I редовен Техничар за транспорт и шпедиција Ангела Јошеска Драгиша Секуловски Сумеја Шабани
Наим Ибраими Организација на железнички сообраќај III редовен Техничар за железнички сообраќај Мартин Павлов Дејан Стојчески Трајче Шопов
Наим Ибраими Влеча на возови III редовен Техничар за железнички сообраќај Дејан Стојчески Мартин Павлов Александар Каракачанов
Наим Ибраими Експлоатација на железнички возила III редовен Техничар за железнички сообраќај Мартин Павлов Зоран  Ѓорѓиевски Трајче Шопов
Николче Силев Основи на електротехника и електроника II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Валентина Тренчевска Ана Николовска Елена Костовска Аврамовска
Николче Силев Основи на машинство и машински елементи II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Елена Лентиќ Рајна Каевска Станка Митева
Виктор Ничовски Основи на машинство и машински елементи II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Елена Лентиќ Рајна Каевска Станка Митева
Виктор Ничовски Основи на електротехника и електроника II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Валентина Тренчевска Ана Николовска Елена Костовска Аврамовска
Виктор Ничовски Информатика II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Сениха Мандал Добре Михајлов  
Хавзи Беќири Организација на железнички сообраќај II редовен Техничар за железнички сообраќај Александар Каракачанов Мартин Павлов Трајче Шопов
Хавзи Беќири Влеча на возови II редовен Техничар за железнички сообраќај Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески Александар Каракачанов
Хавзи Беќири Експлоатација на железнички возила II редовен Техничар за железнички сообраќај Дејан Стојчески Зоран  Ѓорѓиевски Мартин Павлов
Ибрахим Ганији Основи на сообраќај и транспорт I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Александар Каракачанов Ангела Јошеска Драгиша Секулоски
Ибрахим Ганији Превозни средства I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила Мартин Павлов Цветанка Ристиќ Катерина Стојческа

 

    МАШИНСКА СТРУКА    
Име и презиме Предмет Година  Статус Профил Јазик ментор член член
Филип Милошевски Бизнис IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Андријана Ристовска Елена Лентиќ Рамиз Љатифи
Филип Милошевски Македонски јазик и литература IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Анамрија Милошевска Наташа Петревска Зекије Реџај
Филип Милошевски Граѓанско образование IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Елена Каровска Валентина Јањиќ Миа Хаџи Пецова

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Февруарската сесија за полагање на испити за вонредни ученици ке се одржи од 26 февруари 2021 година (петок) во 11и30ч.

Испитите за истата може да се пријават од 01 февруари (понеделник) заклучно со 09 февруари (вторник) во училиштето.

Испитните комисии ке бидат објавени на веб страницата на училиштето во делот за вонредни ученици и на огласната табла за вонредни ученици во училиштето во периодот по 10 февруари 2021 год.

Пријавувањето и полагањето на испитите ке се изведува со строго почитување на мерките за превенција од корона вирусот пропишани од надлежните органи.

Go to top
Template by JoomlaShine