•  sugsvladotasevski@gmail.com
    •  +389 2 240 00 40

Search HP

Испитни сесии

    МАШИНСКА СТРУКА    
Име и презиме Предмет Година  Статус Профил Јазик ментор член член
Филип Милошевски Термотехника IV редовен Машинско енергетски техничар мак Рајна Кевска Елена Лентиќ Љубиша Тасиќ
Филип Милошевски Спорт и спортски активности IV редовен Машинско енергетски техничар мак Томислав Христов Дарко Трајановски Иван Никчевиќ

 

    ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА    
Име и презиме Предмет Година Статус Профил Јазик Mентор Член 1 Член 2
Абдурахман Истрефи Математика I редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Буњамин Алими Исмаил Амети Елизабета Ставревска Марковска
Абдурахман Истрефи Електротехнички материјали I редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Сеад Смајли Уран Туда Елена Костовска Аврамовска
Абдурахман Истрефи Музичка култура I редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб   Лидија Пшенко Зекије Реџај
Бојана Станкова Математика IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Кристина Соколова Елизабета Ставревска Марковска Буњамин Алими
Бојана Станкова Македонски јазик и литерарура IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Наташа Петреска Николина Томовска Тодоровска Зекије Реџај
Бојана Станкова Англиски јазик IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Катица Кузмановска Соња Јовчевска Арбен Мехмети
Марија Јовчевска Електронски склопови и уреди IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Љубица Маркудова Елисавета Ангеловска Сеад Смајли
Марија Јовчевска Математика IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Кристина Соколова Анита Калановска Арбен Мехмети
Марија Јовчевска Граѓанско образование IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Елена Каровска Валентина Јаниќ Мухамед Зенуни
Марио Манасовски Математика IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Кристина Соколова Анита Калановска Буњамин Алими
Марио Манасовски Англиски јазик IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Катица Кузмановска Соња Јовчевска Арбен Мехмети
Марио Манасовски Граѓанско образование IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Елена Каровска Валентина Јаниќ Мухамед Зенуни

 

    СООБРАЌАЈНА СТРУКА    
Име и презиме Предмет Година статус Профил Јазик Ментор Член 1 Член 2
Влатко Костовски Влечни возила III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Елена Лентиќ Мартин Павлов Александар Каракачанов
Влатко Костовски Влеча на возови со организација на влеча на возови III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески Трајче Шопов
Влатко Костовски Безбедност во железнички сообраќај III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Александар Каракачанов Дејан Стојчески
Никола Стојанов Практична настава IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак Дејан Стојчески Мартин Павлов Трајче Шопов
Никола Стојанов Психологија и култура во сообраќајот IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак др.Цветанка Ристиќ Катерина Стојческа Ангела Јошеска
Ристо Блажески Практична настава III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Александар Каракачанов Трајче Шопов
Ристо Блажески Организација на железнички сообраќај III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Зоран Ѓорѓиевски Александар Каракачанов
Ристо Блажески Влеча на возови со организација на влеча на возови III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Трајче Шопов Мартин Павлов
Александар Каракачанов Организација на железнички сообраќај IV изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски
Александар Каракачанов Влечни возила III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Елена Лентиќ Мартин Павлов Трајче Шопов
Александар Каракачанов Организација на железнички сообраќај IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески
Трајче Шопов Експлоатација на влечени возила IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Мартин Павлов Зоран Ѓорѓиевски
Трајче Шопов Организација на железнички сообраќај IV изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Зоран Ѓорѓиевски Александар Каракачанов Дејан Стојчески
Трајче Шопов Организација на железнички сообраќај IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Зоран Ѓорѓиевски Мартин Павлов
Никола Наумоски Организација на железнички сообраќај II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Мартин Павлов Трајче Шопов
Никола Наумоски Логистика II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Ангела Јошеска др. Цветанка Ристиќ Катерина Стојческа
Никола Наумоски Математика II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Анита Калановска Елизабета Марковска Ставревска Павлина Пауновска
Оливера Цветковска Спорт и спортски активности II редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Дарко  Трајановски Томислав Христов Иван Никчевиќ
Оливера Цветковска Историја на Македонија II редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Маријан Трајковски Силвана Ѓоргов Зекије Реџај
Оливера Цветковска Хемија I редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак СУГС Марија Кири Склодовска    
Наим Ибраими Организација на превоз на патници истока со железница III редовен Техничар за железнички сообраќај мак Зоран Ѓорѓиевски Александар Каракачанов Дејан Стојчески
Наим Ибраими Комбиниран сообраќај III редовен Техничар за железнички сообраќај мак Александар Каракачанов Трајче Шопов Зоран Ѓорѓиевски
Наим Ибраими Безбедносни системи и уреди во железничкиот сообраќај III редовен Техничар за железнички сообраќај мак Трајче Шопов Дејан Стојчески Александар Каракачанов
Николче Силев Бизнис III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Андријана Ристовска Весна Живаљевиќ Елена Лентиќ
Николче Силев Влечни возила III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Елена Лентиќ Александар Каракачанов Мартин Павлов
Николче Силев Влеча на возови со организација на влеча на возови III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Зоран Ѓорѓиевски Александар Каракачанов Дејан Стојчески
Виктор Ничовски Македонски јазик и литература II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Наташа Петреска Николина Томовска Тодоровска Зекије Реџај
Виктор Ничовски Историја на Македонија II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Силвана Ѓоргов Маријан Трајковски Зекије Реџај
Виктор Ничовски Англиски јазик II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Маргарита Алчевска Катица Кузмановска Соња Јовчевска
Хавзи Беќири Организација на превоз на патници истока со железница II редовен Техничар за железнички сообраќај мак Трајче Шопов Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески
Хавзи Беќири Практична настава II редовен Техничар за железнички сообраќај мак Мартин Павлов Трајче Шопов Зоран Ѓорѓиевски
Ибрахим Ганији Сообраќајна географија I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Билјана Глигорова Ангела Јошеска др. Цветанка Ристиќ
Ибрахим Ганији Сообраќајна инфраструктура I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак др. Цветанка Ристиќ Катерина Стојческа Драгиша Секулоски
Ибрахим Ганији Техничко цртање со нацртна геометрија I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Катерина Стојческа Драгиша Секулоски Ангела Јошеска
Петре Трпаноски Сообраќајна географија I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Билјана Глигорова Ангела Јошеска др. Цветанка Ристиќ
Петре Трпаноски Информатика I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Сениха Мандал  Добре Михајлов Елизабета Марковска Ставревска
Петре Трпаноски Превозни средства I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Павлов Мартин др. Цветанка Ристиќ Драгиша Секулоски
Марјан Атанасовски Организација на железнички сообраќај II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Трајче Шопов Мартин Павлов
Марјан Атанасовски Основи на електротехника и електроника II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Валентина Тренчевска Ана Николовска Елена Костовска Аврамовска
Марјан Атанасовски Основи на машинство и машински елементи II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Елена Лентиќ Рајна Каевска Љубиша Тасиќ
Диме Кондински Превозни средства I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Драгиша Секулоски Катерина Стојческа
Диме Кондински Информатика I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Сениха Мандал  Добре Михајлов Елизабета Марковска Ставревска
Диме Кондински Основи на сообраќај и транспорт I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов др. Цветанка Ристиќ Ангела Јошеска
Драганче Лисолајски Основи на сообраќај и транспорт I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов др. Цветанка Ристиќ Ангела Јошеска
Драганче Лисолајски Превозни средства I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Катерина Стојческа Драгиша Секулоски
Драганче Лисолајски Инфраструктура I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак др. Цветанка Ристиќ Катерина Стојческа Драгиша Секулоски
Стефан Сиљаноски Организација на железнички сообраќај II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Мартин Павлов Зоран Ѓорѓиевски
Стефан Сиљаноски Основи на машинство и машински елементи II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Елена Лентиќ Рајна Каевска Љубиша Тасиќ
Стефан Сиљаноски Основи на електротехника и електроника II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Валентина Тренчевска Ана Николовска Елена Костовска Аврамовска

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Мартовската сесија за полагање на испити за вонредни ученици ке се одржи од 26 март 2021 година (петок) во 11и30ч. Испитите за истата може да се пријават од 01 март (понеделник) заклучно со 09 февруари (вторник) во училиштето.

Испитните комисии ке бидат објавени на веб страницата на училиштето во делот за вонредни ученици и на огласната табла за вонредни ученици во училиштето во периодот по 10 март 2021 год.

Пријавувањето и полагањето на испитите ке се изведува со строго почитување на мерките за превенција од корона вирусот пропишани од надлежните органи.

    СООБРАЌАЈНА СТРУКА    
Име и презиме Предмет Година статус Профил Јазик Ментор Член 1 Член 2
Влатко Костовски Организација на железнички сообраќај III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Мартин Павлов Трајче Шопов
Влатко Костовски Железнички станици и пруги со стабилни постројки на електро влеча III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Александар Каракачанов Дејан Стојчески
Влатко Костовски Практична настава III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски Трајче Шопов
Ристо Блажески Англиски јазик IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Соња Јовчевска Рената Трајановска Маргарита Алчевска
Ристо Блажески Математика IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Кристина Соколова Елизабета Марковска С. Павлина Пауновска
Ристо Блажески Спорт и спортски активности IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Томислав Христов  Дарко Трајановски Иван Никчевиќ
Александар Каракачанов Електрични уреди и опрема IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Мартин Павлов Зоран Ѓорѓиевски
Александар Каракачанов Влеча на возови со организација на влеча на возови IV изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Зоран Ѓорѓиевски Трајче Шопов Дејан Стојчески
Александар Каракачанов Влеча на возови со организација на влеча на возови IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески Трајче Шопов
Трајче Шопов Електрични уреди и опрема IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески
Трајче Шопов Влеча на возови со организација на влеча на возови IV изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Зоран Ѓорѓиевски Александар Каракачанов Мартин Павлов
Трајче Шопов Влеча на возови со организација на влеча на возови IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Зоран Ѓорѓиевски Мартин Павлов Александар Каракачанов
Никола Наумоски Спорт и спортски активности II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак ДАрко Трајановски Томислав Христов Иван Никчевиќ
Никола Наумоски Основи на електротехника и електроника II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Валентина Тренчевска Ана Николовска Елена Костовска Аврамовска
Никола Наумоски Основи на машинство и машински елементи II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Елена Лентиќ Рајна Каевска Љубиша Тасиќ
Оливера Цветковска Македонски јазик и литература II редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Анамарија Милошевска Наташа Петреска Зекије Реџај
Оливера Цветковска Англиски јазик II редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Соња Јовчевска Рената Трајановска Арбен Мехмети
Оливера Цветковска Математика II редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Елизабета Марковска С. Павлина Пауновска Исмаил Амети
Наим Ибраими Практична настава III редовен Техничар за железнички сообраќај мак Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски Александар Каракачанов
Наим Ибраими Организација на железнички сообраќај III изборен Техничар за железнички сообраќај мак Мартин Павлов Александар Каракачанов Трајче Шопов
Наим Ибраими Организација на превоз на патници и стока со железница III изборен Техничар за железнички сообраќај мак Трајче Шопов Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски
Николче Силев Безбедност во железнички сообраќај III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Александар Каракачанов Мартин Павлов
Николче Силев Практична настава III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Мартин Павлов Трајче Шопов
Николче Силев Железнички станици и пруги со стабилни постројки на електро влеча III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски
Виктор Ничовски Математика II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Елизабета Марковска С. Анита Калановска Павлина Пауновска
Виктор Ничовски Физика II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Анета Михајловска Весна Димовска Кристина Соколова
Виктор Ничовски Спорт и спортски активности II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Томислав Христов Дарко Трајановски Иван Никчевиќ
Хавзи Беќири Организација на железнички сообраќај III редовен Техничар за железнички сообраќај мак Мартин Павлов Александар Каракачанов Трајче Шопов
Хавзи Беќири Експлоатација на железнички возила III редовен Техничар за железнички сообраќај мак Александар Каракачанов Мартин Павлов Дејан Стојчески
Хавзи Беќири Влеча на возови  III редовен Техничар за железнички сообраќај мак Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски Мартин Павлов
Петре Трпаноски Сообраќајна инфраструктура I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Цветанка Ристиќ Драгиша Секулоски Катерина Стојческа
Марјан Атанасовски Практична настава II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски Трајче Шопов
Диме Кондински Сообраќајна географија I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Билјана Глигорова Ангела Јошеска Цветанка Ристиќ
Диме Кондински Сообраќајна инфраструктура I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Цветанка Ристиќ Драгиша Секулоски Катерина Стојческа
Драганче Лисолајски Спорт и спортски активности I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дарко Трајановски Томислав Христов Иван Никчевиќ
Драганче Лисолајски Сообраќајна географија I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Билјана Глигорова Ангела Јошеска Цветанка Ристиќ
Драганче Лисолајски Техничко цртање со нацртна геометрија I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Ангела Јошеска Цветанка Ристиќ Катерина Стојческа
Стефан Сиљаноски Практична настава II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Мартин Павлов Александар Каракачанов
Мирослав Трпковски Македонски јазик и литература II редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Анамарија Милошевска Наташа Петреска Зекије Реџај
Мирослав Трпковски Англиски јазик II редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Маргарита Алчевска Соња Јовчевска Арбен Мехмети
Мирослав Трпковски Историја на Македонија II редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Силвана Ѓоргов  Маријан Трајковски Зекије Реџај
Арбен Амзовски Експлоатација на железнички возила II редовен Техничар за железнички сообраќај мак Дејан Стојчески Александар Каракачанов Трајче Шопов
Арбен Амзовски Организација на железнички сообраќај II редовен Техничар за железнички сообраќај мак Александар Каракачанов Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски
Арбен Амзовски Влеча на возови II редовен Техничар за железнички сообраќај мак Зоран Ѓорѓиевски Мартин Павлов Дејан Стојчески
Мухамед Касами Основи на сообраќај и транспорт I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Ангела Јошеска Драгиша Секулоски
Мухамед Касами Превозни средства I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Цветанка Ристиќ Катерина Стојческа
Мухамед Касами Сообраќајна инфраструктура I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Цветанка Ристиќ Ангела Јошеска Драгиша Секулоски
    ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА    
Име и презиме Предмет Година Статус Профил Јазик Mентор Член 1 Член 2
Абдурахман Истрефи Ликовна уметност I редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Томе Аџиевски Зекије Реџај Газменд Красниќи
Марија Јовчевска Бизнис IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Андријана Ристовска Елена Лентиќ Рамиз Љатифи
Марија Јовчевска Телекомуникациски скопови и уреди IV изборен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Марија Стамболиева Катерина Малова Младеновска Уран Туда
Елвис Мустафи Граѓанско образование IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Мухамед Зенуни Фахми Османи Елена Каровска
Елвис Мустафи Спорт и спортски активности IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Меритон Бериша Иван Никчевиќ Газменд Красниќи
Елвис Мустафи Електронски склопови и уреди IV изборен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Уран Туда Сеад Смајли Ана Петрова
    МАШИНСКА СТРУКА    
Име и презиме Предмет Година  Статус Профил Јазик ментор член член
Филип Милошевски Гасна техника IV редовен Машинско енергетски техничар мак Павле Топузовски Станка Митева Јован Милошевски
Филип Милошевски Хидропневматска техника IV редовен Машинско енергетски техничар мак Станка Митева Павле Топузовски Јован Милошевски

ИЗВЕСТУВАЊЕ

ПОРАДИ ВЕЛИГДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ ИСПИТНАТА СЕСИЈА ЗА

ВОНРЕДНИТЕ УЧЕНИЦИ ВО АПРИЛ 2021 ГОДИНА

ЌЕ СЕ ОДРЖИ ОД

23 АПРИЛ 2021год.(ПЕТОК),
СО ПОЧЕТОК ВО 11и30ч.

РОКОТ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИТЕ ЗА ОВАА СЕСИЈА Е
ОД 01 АПРИЛ (ЧЕТВРТОК) ДО 09 АПРИЛ(ПЕТОК)

ПО ОВОЈ РОК ПРИЈАВИ НЕМА ДА СЕ ПРИМААТ

        СООБРАЌАЈНА СТРУКА        
Име и презиме Предмет Година статус Профил Јазик Ментор Член 1 Член 2
Влатко Костовски Организација на железнички сообраќај III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски
Влатко Костовски Влеча на возови со организација на влеча на возови III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Мартин Павлов Трајче Шопов
Ристо Блажески Организација на железнички сообраќај IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Александар Каракачанов Мартин Павлов
Ристо Блажески Влечни возила IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Александар Каракачанов Трајче Шопов
Ристо Блажески Влеча на возови со организација на влеча на возови IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески Александар Каракачанов
Александар Каракачанов Експлоатација на влечени возила IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Зоран Ѓорѓивски Дејан Стојчески
Александар Каракачанов Практична настава IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Мартин Павлов Трајче Шопов
Александар Каракачанов Влечни возила IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Трајче Шопов Дејан Стојчески
Трајче Шопов Влечни возила IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Александар Каракачанов Зоран Ѓорѓиевски
Трајче Шопов Практична настава IV редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓивски Александар Каракачанов
Никола Наумоски Практична настава II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Трајче Шопов Мартин Павлов
Никола Наумоски Физика II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Весна Димовска Анета Михајловска Кристина Соколова
Никола Наумоски Технологија на ракување и складирање на товарот II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Катерина Стојческа Драгиша Секулоски
Оливера Цветковска Физика II редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Весна Димовска Анета Михајловска Зекије Реџај
Оливера Цветковска Информатика II редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Сениха Мандал Добре Михајлов Зекије Реџај
Оливера Цветковска Логистика II редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Ангела Јошеска Катерина Стојческа Зекије Реџај
Наим Ибраими Психологија и култура во сообраќајот IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак д-р.Цветанка Ристиќ Ангела Јошеска Катерина Стојческа
Наим Ибраими Транспортно сметководство IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак Александар Каракачанов Мартин Павлов Трајче Шопов
Наим Ибраими Организација на железнички сообраќај IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак Мартин Павлов Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски
Николче Силев Организација на железнички сообраќај III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски
Николче Силев Организација на железнички сообраќај III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Трајче Шопов Дејан Стојчески
Николче Силев Влеча на возови со организација на влеча на возови III изборен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Мартин Павлов Александар Каракачанов
Хавзи Беќири Безбедносни системи и уреди во железничкиот сообраќај III редовен Техничар за железнички сообраќај мак Трајче Шопов Мартин Павлов Александар Каракачанов
Хавзи Беќири Комбиниран сообраќај III редовен Техничар за железнички сообраќај мак Александар Каракачанов Зоран Ѓорѓивски Дејан Стојчески
Хавзи Беќири Организација на превоз на патници и стока со железница III редовен Техничар за железнички сообраќај мак Зоран Ѓорѓиевски Трајче Шопов Александар Каракачанов
Петре Трпаноски Историја на Македонија II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Силвана Ѓоргов Марјан Трајковски Елена Каровска
Петре Трпаноски Информатика II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Сениха Мандал Добре Михајлов Кристина Соколова
Петре Трпаноски Логистика II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Ангела Јошеска д-р Цветанка Ристиќ
Марјан Атанасовски Организација на железнички сообраќај III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Трајче Шопов Зоран Ѓорѓиевски
Марјан Атанасовски Влечни возила III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Елена Лентиќ Мартин Павлов Дејан Стојчески
Марјан Атанасовски Влеча на возови со организација на влеча на возови III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Зоран Ѓорѓиевски Александар Каракачанов Мартин Павлов
Диме Кондински Историја на Македонија II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Силвана Ѓоргов Марјан Трајковски Елена Каровска
Диме Кондински Логистика II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Ангела Јошеска д-р Цветанка Ристиќ
Диме Кондински Технологија на ракување и складирање на товар II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Катерина Стојческа Драгиша Секулоски
Драганче Лисолајски Ликовна уметност I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Томе Аџиевски Лидија Пшенко  
Драганче Лисолајски Музичка култура I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Лидија Пшенко Томе Аџиевски  
Драганче Лисолајски Хемија I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак СУГС Марија Кири- Склодовска    
Стефан Сиљаноски Организација на железнички сообраќај III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Зоран Ѓорѓиевски Мартин Павлов
Стефан Сиљаноски Практична настава III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Дејан Стојчески Мартин Павлов Александар Каракачанов
Стефан Сиљаноски Железнички станици и пруги со стабилни постројки на електро влеча III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Трајче Шопов Дејан Стојчески
Мирослав Трпковски Спорт и спортски активности II редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Томислав Христов Дарко Трајановски Иван Никчевиќ
Мирослав Трпковски Англиски јазик II редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Маргарита Алчевска Соња Јовчевска Рената Трајановска
Мирослав Трпковски Информатика II редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Сениха Мандал Добре Михајлов Кристина Соколова
Арбен Амзовски Практична настава II редовен Техничар за железнички сообраќај мак МартинПавлов Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески
Арбен Амзовски Организација на превоз на патници и стока со железница II редовен Техничар за железнички сообраќај мак Трајче Шопов Мартин Павлов Александар Каракачанов
Суфјан Касами Превозни средства I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Цветанка Ристиќ Ангела Јошеска
Новица Вељановски Сообраќајна инфраструктура I редовен Техничар за железнички сообраќај мак Катерина Стојческа д-р Цветанка Ристиќ Драгиша Секулоски
Новица Вељановски Превозни средства I редовен Техничар за железнички сообраќај мак Мартин Павлов Ангела Јошеска д-р Цветанка Ристиќ
Новица Вељановски Основи на сообраќајот I редовен Техничар за железнички сообраќај мак Александар Каракачанов Драгиша Секулоски Катерина Стојческа
Ибрахим Ганији Логистика II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Ангела Јошеска д-р Цветанка Ристиќ
Ибрахим Ганији Организација на железнички сообраќај II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Трајче Шопов Зоран Ѓорѓиевски
Ибрахим Ганији Технологија на ракување и складирање на товар II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Катерина Стојческа Драгиша Секулоски

 

        ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА        
Име и презиме Предмет Година Статус Профил Јазик Mентор Член 1 Член 2
Абдурахман Истрефи Македонски јазик и литература II редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Стевана Илиевска Гордана Илиева Зекије Реџај
Абдурахман Истрефи Албански јазик и литература II редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Зекије Реџај Џевдет Шабани Гордана Илиева
Абдурахман Истрефи Англиски јазик II редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Арбен Мехмети Ајсел Хаџи хамза Соња Јовчевска
Марија Јовчевска Физика IV изборен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Весна Димовска Анета Михајловска Сејхан Емини
Марија Јовчевска Практична настава IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Кристина Башоска Ана Петрова Уран туда
Марија Јовчевска Телекомуникациски скопови и уреди IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Ана Петровска Ристовска Катерина Малова Младенова Уран туда
Бојана Станкова Телекомуникациски скопови и уреди IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Ана Петровска Ристовска Марија Стамболиева Уран туда
Бојана Станкова Електронски склопови и уреди IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Елисавета Ангеловска Љубица Маркудова Уран туда
Елвис Мустафи Практична настава IV изборен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Уран Туда Арбен Ганиу Кристина Башоска
Марио Манасовски Електронски склопови и уреди IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Елисавета Ангеловска Љубица Маркудова Уран туда
Марио Манасовски Телекомуникациски скопови и уреди IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Ана Петровска Ристовска Катерина Малова Младенова Уран туда
Марио Манасовски Практична настава IV редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации мак Кристина Башоска Ана Петрова Уран туда

 

        МАШИНСКА СТРУКА        
Име и презиме Предмет Година Статус Профил Јазик ментор член член
Филип Милошевски Автоматско управување IV редовен Машинско енергетски техничар мак Љубиша Тасиќ Јован Милошевски Целе Пејоски
Филип Милошевски Математика IV редовен Машинско енергетски техничар мак Кристина Соколова Елизабета Марковска С. Анита Калановска
Филип Милошевски Практична настава IV редовен Машинско енергетски техничар мак Јован Милошевски Љубиша Тасиќ Целе Пејоски
Go to top
Template by JoomlaShine