Име и презиме Предмет Година  Профил ментор член член
             
Мартин Јаневски Хидропневматска техника IV Машинско енергетски техничар Станка Митева Павле Топузовски Силвија Мироновска
Андреј Најдовски  Практична настава IV Машинско енергетски техничар Трајче Петковски Илија Стојчески Елена Лентиќ
Андреј Најдовски  Автоматско управување IV Машинско енергетски техничар Љубиша Тасиќ Елена Лентиќ Трајче Петковски