Име и презиме Предмет година ментор член член
Чедомир Томиќ Електроника и електрика V      
Чедомир Томиќ Психологија на трудот V Зорица Стаменковиќ Силвана Ѓоргов Марјан Трајковски
Чедомир Томиќ Специјалистичка практика V Илија Стојчевски  Трајче Петковски Љубиша Тасиќ