Име и презиме Предмет Година  ментор член член
Филип Бојков Практична настава IV Илија Стојчески Трајче Петковски Елена Лентиќ
Филип Бојков Хидропневматска техника IV Станка Митева Павле Топузовски Силвија Мироновска
Андреј Најдовски  Термотехника IV Елена Лентиќ Рајна Каевска Љубиша Тасиќ
Андреј Најдовски  Хидропневматска техника IV Станка Митева Павле Топузовски Силвија Мироновска