Име и презиме Предмет Година  ментор член член
Бојан Христенко Спорт и спортски активности IV Дарко Трајановски Томислав Христов Славчо Пејков
Бојан Христенко Термотехника IV Рајна Каевска Елена Лентиќ Љубиша Тасиќ