•  sugsvladotasevski@gmail.com
    •  +389 2 240 00 40

Search HP

Комисии за вонредни ученици

        ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА          
Име и презиме Предмет Година Статус Профил Јазик Mентор Член 1 Член 2  
Абдурахман Истрефи Англиски јазик I редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Арбен Мехмети Ајсел Хаџихамза Искра Новковска  
Абдурахман Истрефи Македонски јазик и литература I редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Стевана Илиевска Анамарија Милошевска Зекије Реџај  
Абдурахман Истрефи Албански јазик и литература I редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Џевдет Шабани  Анамарија Милошевска Зекије Реџај  
        СООБРАЌАЈНА СТРУКА        
Име и презиме Предмет Година статус Профил Јазик Ментор Член 1 Член 2
Влатко Костовски Техничко цртање со нацртна геометрија I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Ангела Јошеска Катерина Стојческа Драгиша Секулоски
Влатко Костовски Сообраќајна географија I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Билјана Глигорова Ангела Јошеска Катерина Стојческа
Никола Стојанов Организација на превоз на патници и стока со железница III изборен Техничар за железнички сообраќај мак Трајче Шопов Мартин Павлов Дејан Стојчески
Никола Стојанов Организација на железнички сообраќај III изборен Техничар за железнички сообраќај мак Мартин Павлов Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски
Макфире Шаќири Организација на железнички сообраќај III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Трајче Шопов Мартин Павлов
Макфире Шаќири Железнички станици и пруги со стабилни постројки на електро влеча III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Александар Каракачанов Зоран Ѓорѓиевски
Макфире Шаќири Безбедност во железнички сообраќај III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Трајче Шопов Дејан Стојчески Александар Каракачанов
Ристо Блажевски Основи на машинство со машински елементи II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Елена Лентиќ Станка Митева Рајна Каевска
Ристо Блажевски Логистика II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Катерина Стојческа Ангела Јошеска Драгиша Секулоски
Ристо Блажевски Технологија на ракување и складирање на товар II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Драгиша Секулоски Катерина Стојческа Ангела Јошеска
Александар Каракачанов Влеча на возови со организација на влеча на возови III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Зоран Ѓорѓиевски Трајче Шопов Дејан Стојчески
Александар Каракачанов Бизнис III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Андријана Ристовска Весна Живаљевиќ Елена Лентиќ
Александар Каракачанов Основи на електротехника со електроника II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Валентина Тренчевска Елена Костовска Аврамовска Ана Николова
Трајче Шопов Бизнис III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Андријана Ристовска Весна Живаљевиќ Елена Лентиќ
Трајче Шопов Влечни возила III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Елена Лентиќ Александар Каракачанов Зоран Ѓорѓиевски
Трајче Шопов Влеча на возови со организација на влеча на возови III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески Александар Каракачанов
Никола Наумоски Превозни средства I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Трајче Шопов Александр Каракачанов
Никола Наумоски Основи на сообраќај и транспорт I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Зоран Ѓорѓиевски Мартин Павлов
Никола Наумоски Сообраќајна географија I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Билјана Глигорова Катерина Стојческа Драгиша Секулоски
Оливера Цветковска Информатика I редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Сениха Мандал Добре Михајлов Буњамин Алими
Оливера Цветковска Физика I редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Анета Михајловска Весна Димовска Сејхан Емини
Оливера Цветковска Македонски јазик и литература I редовен Техничар за транспорт и шпедиција мак Билјана Ристова Николина Тодоровска Томовска Зекије Реџај
Наим Ибраими Организација на железнички сообраќај II редовен Техничар за железнички сообраќај мак Александар Каракачанов Мартин Павлов Трајче Шопов
Наим Ибраими Влеча на возови со организација на влеча на возови II редовен Техничар за железнички сообраќај мак Зоран Ѓоргиевски Дејан Стојчески Мартин Павлов
Наим Ибраими Експлоатација на железнички возила II редовен Техничар за железнички сообраќај мак Дејан Стојчески Трајче Шопов Зоран Ѓорѓиевски
        ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА        
Име и презиме Предмет Година Статус Профил Јазик Mентор Член 1 Член 2
Елена Апостоловска Физика IV изборен Електротехничар за електроника и телекомуникации мак Анета Михајловска    
Елена Апостоловска Практична настава IV изборен Електротехничар за електроника и телекомуникации мак Кристина Башоска Ана Петрова  
        СООБРАЌАЈНА СТРУКА        
Име и презиме Предмет Година статус Профил Јазик Ментор Член 1 Член 2
Влатко Костовски Превозни средства I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Катерина Стојческа Драгиша Секуловски
Влатко Костовски Основи на сообраќај и транспорт I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Александар Каракачанов Ангела Јошеска д.р. Цветанка Ристиќ
Влатко Костовски Сообраќајна инфраструктура I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак д.р Цветанка Ристиќ Катерина Стојческа Ангела Јошеска
Никола Стојанов Организација на превоз на патници и стока III редовен Техничар за железнички сообраќај мак Зоран Ѓорѓиевски Александар Каракачанов Трајче Шопов
Никола Стојанов Безбедносни системи и уреди III редовен Техничар за железнички сообраќај мак Трајче Шопов Дејан Стојчески Мартин Павлов
Никола Стојанов Практична настава III редовен Техничар за железнички сообраќај мак Мартин Павлов Трајче Шопов Зоран Ѓоргиевски
Макфире Шаќири Бизнис III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Андријана Ристовска    
Макфире Шаќири Влеча на возови со организација на влеча на возови III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Зоран Ѓорѓиевски Александар Каракачанов Мартин Павлов
Макфире Шаќири Влечни возила III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Елена Лентиќ Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски
Ристо Блажевски Сообраќајна инфраструктура I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак д.р. Цветанка Ристиќ Ангела Јошеска Катерина Стојческа
Ристо Блажевски Превозни средства I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов Цветанка Ристиќ Драгиша Секуловски
Александар Каракачанов Историја на Македонија II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Маријан Трајковски Силвана Ѓоргов Миа Хаџи-Пецова
Александар Каракачанов Информатика II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Добре Михајлов Сениха Мандал  
Александар Каракачанов Основи на машинство и машински елементи II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Елена Лентиќ Рајна Каевска Љубиша Тасиќ
Трајче Шопов Основи на машинство и машински елементи II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Елена Лентиќ Рајна Каевска Љубиша Тасиќ
Трајче Шопов Информатика II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Добре Михајлов Сениха Мандал  
Трајче Шопов Историја на Македонија II редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Маријан Трајковски Силвана Ѓоргов Миа Хаџи-Пецова
Енез Шабедини Основи на сообраќај  I редовен Возоводител мак Дејан Стојчески Мартин Павлов Александар Каракачанов
Енез Шабедини Техничко цртање со нацртна геометрија I редовен Возоводител мак Елена Лентиќ Рајна Каевска Павле Топузовски
Никола Наумоски Физика I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Анета Михајловска    
Никола Наумоски Спорт и спортски активности I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Иван Никчевиќ Томислав Христов Дарко Трајановски
Никола Наумоски Историја I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Силвана Ѓоргов Маријан Трајковски Миа Хаџи-Пецова
Оливера Цветковска Историја I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Силвана Ѓоргов Маријан Трајковски Миа Хаџи-Пецова
Оливера Цветковска Сообраќајна географија I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Томислав Христов Дарко Трајановски Иван Никчевиќ
Оливера Цветковска Спорт и спортски активности I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Билјана Глигорова    
Николче Силев Сообраќајна инфраструктура I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак д.р. Цветанка Ристиќ Катерина Стојческа Ангела Јошеска
Николче Силев Превозни средства I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Мартин Павлов д.р. Цветанка Ристиќ Драгиша Секулоски
Николче Силев Ликовна уметност I редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак Томе Аџиевски    
Име и презиме Предмет Година  Статус Профил Јазик ментор член член
Филип Бојков Хидропневматска техника IV редовен Машинско енергетски техничар мак Станка Митева Елена Лентиќ Рајна Каевска
Go to top
Template by JoomlaShine