Во согласност со член 3 од Законот за изменување и дополнување за законот за сметководство

 

за буџетите и буџетските корисници службен весник бр.170 од 27.11.2017година ги објавуваме завршните сметки за 2018година.