На 30.6.2018 и 1.7.2018г. во Банско, Р.Бугарија, се одржа семинар на тема

Изработка на план за личен професионален развој на наставникот, цели, активности и рефлексија. На истиот присуствуваа 40 членови на колективот.