СООБРАЌАЈНА СТРУКА          
Име и презиме Предмет Година статус Профил Јазик Програма Ментор Член 1 Член 2
Андреј Павлевски Организација на железнички сообраќај III редовен Техничар за железнички сообраќај - модуларно мак нова Александар Каракачанов Трајче Шопов Мартин Павлов
Андреј Павлевски Безбедност во патниот сообраќај III редовен Техничар за железнички сообраќај - модуларно мак нова Драгиша Секулоски Цветанка Ристиќ Ангела Јошеска
Јасер Цури Безбедност во железнички сообраќај III редовен Машиновозач за дизел и електрични влечни возила мак   Трајче Шопов Александар Каракачанов Мартин Павлов
Ангелче Проев Техничко цртање со КАД I редовен Техничар за железнички сообраќај мак нова Ангела Јошеска Цветанка Ристиќ Драгиша Секулоски
Ангелче Проев Граѓанско образование I редовен Техничар за железнички сообраќај мак нова Елена Каровска Силвана Ѓоргов Маријан Трајковски
Ангелче Проев Информатика I редовен Техничар за железнички сообраќај мак нова Сениха Мандал Добре Михајлов Елизабета Марковска Ставревска
Мелек Рамадани Технологија на поштенски транспорт II редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно алб нова Џихане Алидеми Газменд Красниќи Весна Живаљевиќ
Мелек Рамадани Логистика во транспортот II редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно алб нова Газменд Красниќи Џихане Алидеми Ангела Јошеска
Мелек Рамадани Технологија на железнички транспорт II редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно алб нова Газменд Красниќи Џихане Алидеми Драгиша Секулоски
Арбен Амзовски Безбедносни системи и уреди во железничкиот сообраќај III редовен Техничар за железнички сообраќај мак   Александар Каракачанов Зоран Георгиевски Мартин Павлов
Арбен Амзовски Комбиниран транспорт III редовен Техничар за железнички сообраќај мак   Трајче Шопов Александар Каракачанов Катерина Стојческа
Арбен Амзовски Организација на превоз на патници и стока со железница III редовен Техничар за железнички сообраќај мак   Александар Каракачанов Трајче Шопов Зоран Ѓорѓиевски
Ментор Метуши Технологија на патен транспорт III редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно алб нова Газменд Красниќи Џихане Алидеми Цветанка Ристиќ
Ментор Метуши Шпедиција и шпедитерско работење III редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно алб нова Џихане Алидеми Газменд Красниќи Ангела Јошеска
Ментор Метуши Математика III редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно алб нова Исмаил Амети Буњамин Алими Гордана Тодоровска
Ајлин Рамадани Технологија на патен транспорт III редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно алб нова Газменд Красниќи Џихане Алидеми Цветанка Ристиќ
Ајлин Рамадани Шпедиција и шпедитерско работење III редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно алб нова Џихане Алидеми Газменд Красниќи Ангела Јошеска
Ајлин Рамадани Математика III редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно алб нова Исмаил Амети Буњамин Алими Павлина Пауновска
Анес Аметовски Англиски јазик III редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно мак нова Соња Павлова Рената Трајановска Арбен Мехмети
Анес Аметовски Организација на работата во шпедициите III редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно мак нова Весна Живаљевиѓ Ангела Јошеска Мартин Павлов
Анес Аметовски Транспорт и животна средина III редовен Техничар за транспорт и шпедиција - модуларно мак нова Цветанка Ристиќ Драгиша Секулоски Трајче Шопов
Зоран Стојановски Информатика II редовен Возоводител мак   Сениха Мандал Добре Михајлов Елизабета Марковска Ставревска
Новица Велјановски Информатика II редовен Техничар за железнички сообраќај мак   Сениха Мандал Добре Михајлов Елизабета Марковска Ставревска
Новица Велјановски Влеча на возови II редовен Техничар за железнички сообраќај мак   Зоран Ѓорѓиевски Александар Каракачанов Драгиша Секулоски
Новица Велјановски Практична настава II редовен Техничар за железнички сообраќај мак   Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески Ангела Јошеска
Алмир Ајдаровиќ Македонски јазик и литература IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак   Силвана Новевска Николина Тодоровска Томовска Зекије Реџај
Алмир Ајдаровиќ Англиски јазик IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак   Маргарита Алчевска Искра Новковска Лидија Димеска
Алмир Ајдаровиќ Организација на железнички сообраќај IV редовен Техничар за железнички сообраќај мак   Мартин Павлов Александар Каракачанов Трајче Шопов

 

          МАШИНСКА СТРУКА        
Име и презиме Предмет Година Статус Програма Профил Јазик ментор член член
Жарко Весковски Математика IV редовен   Машинско енергетски техничар мак Елизабета Ставревска Марковска Анита Калановска Лилјана Соломановска
Жарко Весковски Спорт и спортски активности IV редовен   Машинско енергетски техничар мак Иван Никчевиќ Томислав Христов Радмила Трајковска
Жарко Весковски Практична настава IV редовен   Машинско енергетски техничар мак Јован Милошевски Бобан Алексовски Жељко Ѓаконовиќ
Жарко Јаневски Обновливи извори на енергија III изборен нова Машинско енергетски техничар мак Силвија Мироновска Симона Богоевска Бобан Алексовски
Жарко Јаневски Греење и климатизација III редовен нова Машинско енергетски техничар мак Симона Богоевска Силвија Мироновска Рајна Каевска
Жарко Јаневски Енергетски постројки III редовен нова Машинско енергетски техничар мак Жељко Ѓаконовиќ Симона Богоевска Целе Пејоски
Јулијана Стојковска Музичка култура I редовен нова Машинско енергетски техничар мак Лидија Пшенко Томе Аџиевски Елена Каровска
Јулијана Стојковска Машински елементи со механика I редовен нова Машинско енергетски техничар мак Силвија Мироновска Рајна Каевска Целе Пејоски
Јулијана Стојковска Ликовна уметност I редовен нова Машинско енергетски техничар мак Томе Аџиевски Лидија Пшенко Елена Каровска
Јовица Каџибанов Македонски јазик и литература II редовен нова Машинско енергетски техничар мак Николина Томовска Тодоровска Силвана Новевска Зекије Реџај
Јовица Каџибанов Техничко цртање со КАД II II редовен нова Машинско енергетски техничар мак Силвија Мироновска Рајна Каевска Елена Лентиќ
Јовица Каџибанов Физика II редовен нова Машинско енергетски техничар мак Весна Димовска Анета Михајовска Сениха Мандал
Никола Милев Техничко цртање со КАД II II редовен нова Машинско енергетски техничар мак Силвија Мироновска Рајна Каевска Елена Лентиќ
Никола Милев Историја II редовен нова Машинско енергетски техничар мак Марјан Трајковски Силвана Ѓоргов Елена Каровска
Филип Стојановски Хидропневматска техника IV редовен   Машинско енергетски техничар мак Елена Лентиќ Рајна Каевска Целе Пејоски
Филип Стојановски Термотехника IV редовен   Машинско енергетски техничар мак Јован Милошевски Рајна Каевска Жељко Ѓаконовиќ
Филип Стојановски Гасна техника IV редовен   Машинско енергетски техничар мак Рајна Каевска Јован Милошевски Бобан Алексовски
Мартин Андреевски Техничко цртање со КАД II II редовен нова Машинско енергетски техничар мак Силвија Мироновска Рајна Каевска Елена Лентиќ
Мартин Андреевски Историја II редовен нова Машинско енергетски техничар мак Силвана Ѓоргов Марјан Трајковски Елена Каровска
Мартин Андреевски Машински елементи со механика II редовен нова Машинско енергетски техничар мак Силвија Мироновска Рајна Каевска Целе Пејоски

 

          ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА          
Име и презиме Предмет Година Програма Статус Профил Јазик Mентор Член 1 Член 2  
Златко Баждаров Електротехника II нова редовен Електротехничар за КТА (2019г.) мак Елена Костовска Аврамовска Елисавета Ангеловска Уран Туда  
Златко Баждаров Основи на телекомуникации II нова редовен Електротехничар за КТА (2019г.) мак Ана Петровска Ристевска Елисавета Ангеловска Теута Морати Синани  
Златко Баждаров Технички софтверски алатки II нова редовен Електротехничар за КТА (2019г.) мак Дејан Антоновски Елисавета Ангеловска Уран Туда  
Сами Имери Практична настава IV   редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Теута Морати Синани Уран Туда Дејан Антоновски  
Сами Имери Граѓанско образование     редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Фатиме Кривањева Газменд Красниќи Елена Каровска  
Сами Имери Телекомуникациски системи и уреди     редовен Електротехничар за елктроника и телекомуникации алб Теута Морати Синани Уран Туда Марија Стамболиева  
Стојче Ѓороски Телекомуникациски системи и мрежи   нова редовен Електротехничар за КТА (2019г.) мак Марија Стамоболиева Елисавета Ангеловска Теута Морати Синани  
Стојче Ѓороски Видеотехника IV нова редовен Електротехничар за КТА (2019г.) мак Дејан Антоновски Љубица Маркудова Уран Туда  
Стојче Ѓороски Македонски јазик и литература IV нова редовен Електротехничар за КТА (2019г.) мак Николина Тодоровска Томовска Силвана Новевска Зекије Реџај  
Иван Поповски Дигитални телекомуникации III нова редовен Електротехничар за КТА (2019г.) мак Кристина Башовска Елисавета Ангеловска Уран Туда  
Иван Поповски Учење преку работа кај работодавач III нова редовен Електротехничар за КТА (2019г.) мак Елисавета Ангеловска Марија Стамболиева Теута Морати Синани  
Иван Поповски Компјутерски системи III нова редовен Електротехничар за КТА (2019г.) мак Кристина Илиоска Ана Николовска Уран Туда  
Фатмир Сопа Електротехнички материјали I нова редовен Електротехничар за КТА (2019г.) алб Теута Морати Синани Уран Туда Кристина Илиоска  
Фатмир Сопа Граѓанско образование I нова редовен Електротехничар за КТА (2019г.) алб Фатиме Кривањева Газменд Красниќи Елена Каровска  
Фатмир Сопа Електротехника I нова редовен Електротехничар за КТА (2019г.) алб Уран Туда Теута Морати Синани Светлана Николовска  
Лејла Шерифи Електротехнички материјали I нова редовен Електротехничар за КТА (2019г.) алб Теута Морати Синани Уран Туда Кристина Илиоска  
Лејла Шерифи Граѓанско образование I нова редовен Електротехничар за КТА (2019г.) алб Фатиме Кривањева Газменд Красниќи Елена Каровска  
Лејла Шерифи Електротехника I нова редовен Електротехничар за КТА (2019г.) алб Уран Туда Теута Морати Синани Светлана Николовска  
Михаил Крајчевски Енергетска ефикасност на објекти IV нова редовен Електротехничар за КТА (2019г.) мак Елена Костовска Аврамовска Валентина Тренчевска Теута Морати Синани  
Михаил Крајчевски Англиски јазик IV нова редовен Електротехничар за КТА (2019г.) мак Маргарита Алчевска Искра Новковска Арбен Мехмети  
Михаил Крајчевски Математика IV нова редовен Електротехничар за КТА (2019г.) мак Елизабета Ставревска Марковска Анита Калановска Исмаил Амети