Име и презиме Предмет Ментор Член 1 Член 2

Соња Нацкова

Организација на железнички сообраќај Мартин Павлов Трајче Шопов Борче Здравкоски

Соња Нацкова

Граѓанско образование Зорица Стаменковиќ Силвана Ѓоргов Маријан Трајковски
Соња Нацкова Организација на превоз на патници и стока со железница   Трајче Шопов Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески

Благој Ристов

Транспортно сметководство Александар Каракачанов Мартин Павлов Трајче Шопов
Благој Ристов Организација на превоз на патници и стока со железница   Трајче Шопов Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески

Благој Ристов

Организација на железнички сообраќај Мартин Павлов Трајче Шопов Борче Здравкоски

Јулијана Ѓорѓиевска

Практична настава Катерина Стојческа Цветанка Ристиќ Зулфије Јашари

Јулијана Ѓорѓиевска

Граѓанско образование Зорица Стаменковиќ Силвана Ѓоргов Маријан Трајковски

Јулијана Ѓорѓиевска

Комбиниран транспорт Александар Каракачанов Драгиша Секуловски Џихане Алидеми

Борче Аврамовски

Бизнис Весна Живаљевиќ Андријана Ристовска Силвија Мироновска

Борче Аврамовски

Безбедност во железнички сообраќај Трајче Шопов Мартин Павлов Александар Каракачанов

Борче Аврамовски

Огранизација на железнички сообраќај Александар Каракачанов Трајче Шопов Мартин Павлов

Панде Ѓоршевски

Практична настава Дејан Стојчески Мартин Павлов Борче Здравкоски

Панде Ѓоршевски

Влечни возила Елена Лентиќ Александар Каракачанов Зоран Ѓорѓиевски
Панде Ѓоршевски Влеча на возови со организација на влеча на возови Борче Здравкоски Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски

Арлинд Ибраими

Комбиниран транспорт Зулфије Јашари Џихане Алидеми Драгиша Секуловски

Арлинд Ибраими

Технологија на железнички транспорт Џихане Алидеми Зулфије Јашари Цветанка Ристиќ

Арлинд Ибраими

Технологија на воден и воздушен транспорт Зулфије Јашари Џихане Алидеми Ангела Јошеска

Иса Абази

Спорт и спортски активности Меритон Бериша Берат Абази Томислав Христов

Иса Абази

Англиски јазик Ајсел Хаџихамза Арбен Мехмети Маргарита Алчовска

Иса Абази

Шпедиција и шпедициско работење Џихане Алидеми Зулфије Јашари Катерина Стојческа

Михаил Бојковски

Технологија на патен транспорт Катерина Стојческа Цветанка Ристиќ Зулфије Јашари

Михаил Бојковски

Практична настава Ангела Јошеска Драгиша Секуловски Џихане Алидеми

Михаил Бојковски

Шпедиција и шпедициско работење Зоран Ѓорѓиевски Ангела Јошеска Зулфије Јашари

Антонио Ивановски

Граѓанско образование Зорица Стаменковиќ Силвана Ѓоргов Маријан Трајковски

Антонио Ивановски

Математика Павлина Пауновска Снежана Божиновска Елизабета Марковска

Давид Кочоски

Технологија на складирање Мартин Павлов Борче Здравкоски Трајче шопов

Давид Кочоски

Спорт и спортски активности Томислав Христов Дарко Трајановски Славе Пејков

Давид Кочоски

Физика Весна Димовска Анета Михаловска Александра Радовановиќ

Берат Имери

Македонски јазик и литература Николина Тодоровска Билјана Ристова Зекије Реџај

Берат Барди

Албански јазик и литература Зекије Реџај Џевдет Шабани Билјана Ристова

Берат Барди

Македонски јазик и литература Николина Тодоровска Билјана Ристова Зекије Реџај

Берат Барди

Англиски јазик Арбен Мехмети  Ајсел Хаџихамза Катица Кузмановска

Ристе Ристовски

Практична настава Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески Алексндар Каракачанов

Ристе Ристовски

Основи на машинство со машински елементи Рајна Каевска  Елена Лентиќ Љубиша Тасиќ

Ристе Ристовски

Основи на техника и електроника Валенина Тренчевска Елена Костовска Аврамовска Горан Младеновски