Име и презиме Предмет Ментор Член 1 Член 2

Соња Нацкова

Транспортно сметководство Александар Каракачанов Мартин Павлов Борче Здравкоски

Соња Нацкова

Психологија и култура во сообраќајот Зорица Стаменковиќ Силвана Ѓоргов Марјан Трајковски

Соња Нацкова

Организација на превоз на патници и стока со железница   Александар Каракачанов Трајче Шопов Зоран Ѓорѓиевски

Благој Ристов

Психологија и култура во сообраќајот Зорица Стаменковиќ Силвана Ѓоргов Марјан Трајковски

Благој Ристов

Граѓанско образование Зорица Стаменковиќ Силвана Ѓоргов Марјан Трајковски

Благој Ристов

Организација на превоз на патници и стока со железница   Александар Каракачанов Трајче Шопов Зоран Ѓорѓиевски

Јулијана Ѓорѓиевска

Англиски јазик Маргарита Алчовска Искра Новковска Славица Јанкулоска

Јулијана Ѓорѓиевска

Спорт и спортски активности Иван Никчевиќ Томислав Христов Дарко Трајановски

Јулијана Ѓорѓиевска

Технологија на железнички транспорт Дејан Стојчески Ангела Јошеска Драгиша Секуловски

Борче Аврамовски

Влеча на возови со организација на влеча на возови Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески Александар Каракачанов

Борче Аврамовски

Железнички станици и пруги со сатбилнипостројки Мартин Павлов Борче Здравкоски Трајче Шопов

Борче Аврамовски

Влечни возила Елена Лентиќ Мартин Павлов Борче Здравкоски

Панде Ѓоршевски

Организација на железнички сообраќај Борче Здравкоски Зоран Ѓорѓиевски Александар Каракачанов

Панде Ѓоршевски

Организација на железнички сообраќај Александар Каракачанов Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски

Панде Ѓоршевски

Влеча на возови со организација на влеча на возови Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски Мартин Павлов

Арлинд Ибраими

Комбиниран транспорт Музафер Алими Газменд Красниќи Драгиша Секуловски

Арлинд Ибраими

Практична настава Газменд Красниќи Музафер Алими Катерина Стојческа

Арлинд Ибраими

Шпедиција и шпедициско работење Џихане Алидеми Газменд Красниќи д-р Цветанка Ристиќ

Канита Исени

Македонски јазик и литература Николина Тодоровска Билјана Ристова Зекије Реџај

Канита Исени

Англиски јазик Ајсел Хаџихамза Арбен Мехмети Искра Новковска

Канита Исени

Албански јазик и литература Зекије Реџај Џевдет Шабани Билјана Ристова

Михаил Бојковски

Воден и воздушен сообраќај д-р Цветанка Ристиќ Катерина Стојческа Газменд Красниќи

Михаил Бојковски

Патен транспорт Катерина Стојческа Ангела Јошеска Музафер Алими

Михаил Бојковски

Практична настава Ангела Јошеска д-р Цветанка Ристиќ Газменд Красниќи

Антонио Ивановски

Транспортно сметководство Александар Каракачанов Мартин Павлов Борче Здравкоски

Антонио Ивановски

Организација на превоз на предмети Мартин Павлов Трајче Шопов Александар Каракачанов

Антонио Ивановски

Употреба на коли Зоран Ѓорѓиевски Александар Каракачанов Мартин Павлов

Леонид Марковиќ

Организација на железнички сообраќај Александар Каракачанов Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиевски

Леонид Марковиќ

Спорт и спортски активности Дарко Трајановски Томислав Христов Славе Пејков

Леонид Марковиќ

Безбедност во железнички сообраќај Трајче Шопов Мартин Павлов Дејан Стојчески

Берат Имери

Македонски јазик и литература Николина Тодоровска Билјана Ристова Зекије Реџај

Берат Барди

Информатика Арбен Идризи Буњамин Алими Сениха Мандал

Берат Барди

Физика Сејхан Емини Арбен Ганиу Весна Димовска

Берат Барди

Историја на Македонија Ардијана Исени Силвана Ѓоргов Мухамед Зенуни

Ристе Ристовски

Железнички станици и пруги со сатбилнипостројки Мартин Павлов Борче Здравкоски Трајче Шопов
Ристе Ристовски Влеча на возови со организација на влеча на возови Зоран Ѓорѓиевски Дејан Стојчески Борче Здравкоски

Ристе Ристовски

Влечни возила Елена Лентиќ Александар Каракачанов Мартин Павлов

Фикрет Хасиќ

Граѓанско образование Зорица Стаменковиќ Силвана Ѓоргов Марјан Трајковски

Фикрет Хасиќ

Организација на превоз на предмети  Мартин Павлов Дејан Стојчески Александар Каракачанов

Фикрет Хасиќ

Организација на железнички сообраќај Борче Здравкоски Александар Каракачанов Трајче Шопов

Александар Стевковски

Практична настава Дејан Стојчески Зоран Ѓорѓиовски Мартин Павлов

Александар Стевковски

Безбедност во железнички сообраќај Трајче Шопов Дејан Стојчески Мартин Павлов

Александар Стевковски

Организација на железнички сообраќај Александар Каракачанов Трајче Шопов Борче Здравкоски

Константинос Миноски

Англиски јазик Маргарита Алчовска Искра Новковска Славица Јанкулоска

Константинос Миноски

Спорт и спортски активности Томислав Христов Дарко Трајановски Славе Пејков

Константинос Миноски

Бизнис Весна Живаљевиќ АндријанаРистовска Рајна Каевска