Име и презиме Предмет Година  Статус Профил Јазик ментор член член
Филип Бојков Хидропневматска техника IV редовен Машинско енергетски техничар мак Станка Митева Елена Лентиќ Рајна Каевска